ROM-y Para­noid Android oraz Cyanogen­Mod posi­adają ciekawą funkcję o nazwie Pie Con­trols. Pozwala ona na zastąpi­e­nie przy­cisków ekra­nowych znanych z Nexusów półkolistym (tudzież plack­owym) menu rozwi­janym z krawędzi ekranu.

Pie Con­trols to dla fanów Cus­tom ROM-ów dość ciekawa nowinka. Nie często w ROM-ach pokroju Cyanogen­Moda zdarzają się tak osobliwe mody­fikacje, jak ta. Po raz pier­wszy została zaim­ple­men­towana jed­nak nie w pop­u­larnym Cyjanku, lecz w Para­noid Androidzie.

Moje wraże­nia związane z Pie Con­trols doty­czą właśnie sys­temu Para­noid Android. Opisy­wane rozwiązanie niez­nacznie różni się na obu sys­temach. Przede wszys­tkim, ta funkcja na Cyanogen­Modzie, w prze­ci­wieńst­wie do Para­noid Androida nie wyłącza paska powiadomień.

No właśnie — prekon­fig­urowany Para­noid Android wyświ­etla na spodzie ekranu przy­ciski takie, jakie znamy doskonale z serii Nexus. Jeśli jed­nak nasz smart­fon posi­ada już przy­ciski pod ekranem, jest to zwykła strata miejsca. Przy­ciski ekra­nowe można całkowicie wyłączyć, lecz bardziej intere­su­ją­cym rozwiązaniem jest zastąpić je poprzez Pie Con­trols.

Pie Con­trols polega na rozwinię­ciu półkolis­tego menu poprzez pociąg­nię­cie pal­cem znad jed­nej z uprzed­nio wybranych krawędzi ekranu. Na nowym oknie wid­nieją takie infor­ma­cje, jak godz­ina, ilość powiadomień, oper­a­tor, data, połącze­nie inter­ne­towe oraz pro­cent baterii. Są też oczy­wiś­cie wspom­ni­ane wyżej przy­ciski takie, jak wstecz, home czy otwartych aplikacji. Gdy prze­ciąg­niemy palec na prawą stronę ekranu i puścimy ekran, ukaże nam się nieco zmody­fikowane menu powiadomień, nato­mi­ast jeśli zro­bimy to po lewej stronie, spraw­imy, że wyświ­etli się menu przełączników.

Pie Con­trols można skon­fig­urować do swoich potrzeb.

Pie Con­trols na pewno spodoba się posi­adac­zom Nexusa 4 i Galaxy Nexusa, którym przeszkadzają przy­ciski ekra­nowe ogranicza­jące miejsce. Dla reszty użytkown­ików jest to tylko wid­owiskowy bajer — fajny, lecz niezbyt użyteczny. Parę dni zaj­muje przyzwycza­je­nie się do nowego sposobu sterowa­nia smart­fonem, gdyż (na Para­noid Android) włącze­nie tej opcji powoduje ukrycie paska powiadomień u góry.

Najlepiej z Pie Con­trols sko­rzys­tać samemu. Jedni tę funkcję mogą pokochać, lecz na pewno wiele osób będzie ją kry­tykowało. Aby ją ocenić, po prostu należy przetestować ją na włas­nej skórze.

Ciekawe? Podziel się!