Jak co miesiąc, Google przed­staw­iło statystyki przed­staw­ia­jące rozkład pop­u­larności poszczegól­nych wer­sji Androida na wykre­sie. Jak sytu­acja miała miejsce w ubiegłym miesiącu?

Sytu­acja w ubiegłym miesiącu zmieniła się gwał­townie i możemy ujrzeć naprawdę duży pro­gres najnowszego Androida Jelly Bean. Pozy­cja Gin­ger­breada słab­nie z miesiąca na miesiąc i już wkrótce możemy spodziewać się, że spad­nie z tronu.

Najpierw przy­pom­ni­jmy sobie, jak rozkład wyglą­dał poprzed­nim razem: Gin­ger­bread — 44%, Ice Cream Sand­wich — 29%, Jelly Bean — 16%. Teraz zajmiemy się aktu­al­nymi danymi (tzn. za zakońc­zony marzec).

A więc wielki postęp nastąpił w Jelly Beanie. Dokład­nie 25% urządzeń z Androi­dem korzysta z tej wer­sji sys­temu. Jest to bardzo dobra wieść — w końcu coś się ruszyło i coraz więcej osób aktu­al­izuje swoje smart­fony i tablety (bądź kupuje nowe), a pro­du­cenci ofer­ują update’y dla coraz więk­szej ilości urządzeń (jeszcze dziś pisal­iśmy o ICS-ie dla LG Opti­musa 4X HD).

Min­i­malny wzrost odno­tował także Ice Cream Sand­wich, który zna­j­duje się na 29,3% maszynek. Za to około pię­cio­pro­cen­towy spadek dotknął archaicznego Gin­ger­breada (39,8%). Miejmy nadzieję, że ten­dencja się utrzyma i wkrótce będzie mało znaczącą odmi­aną Androida. Mimo wszys­tko, dalej to on jest najpop­u­larniejszym zielonym robocikiem.

Dokładny wykres kołowy może­cie obe­jrzeć poniżej:

Ciekawe? Podziel się!