Być może nie każdy z Was wie, lecz Nokia na początku swo­jego ist­nienia zaj­mowała się pro­dukcją… kaloszy. Z dniem dzisiejszym dowiadu­jemy się o wejś­ciu Fińskiego pro­du­centa w jeszcze inny seg­ment urządzeń — tym razem chodzi o mikro­falówki.

Wyniki finan­sowe Nokii z paru ostat­nich lat ciężko uznać za zach­wyca­jące. Firma dla rekom­pen­saty strat wielokrot­nie sprzedawała niek­tóre ze swoich paten­tów i przeniosła całą swoją pro­dukcję do Chin. CEO Nokii, Stephen Elop, postanowił w końcu zmienić strate­gię. Pod­czas kon­fer­encji pra­sowej w Salo mogliśmy usłyszeć od niego:

Pragnę z radoś­cią poin­for­mować, że z dniem dzisiejszym dla Nokii nad­chodzi nowa era. Zamierzamy wejść na rynek z mikro­falówkami  które śmi­ało można nazwać rewolucyjnymi. Wszyscy jesteśmy niesamowicie podekscy­towani i mamy pewność, że nasze pro­dukty będą bezkonkuren­cyjne. Pier­wszą z nich może­cie podzi­wiać już teraz, czyż nie jest wspaniała?

 

Pier­wszą zaprezen­towaną mikro­falówką został model 5AM-TH1N6, który do sprzedaży wejdzie w drugim kwartale bieżącego roku w cenie 399€. Owszem, nie jest to mało, lecz za innowacje się płaci — w końcu jest to pier­wsza na świecie smart­mikro­falówka.

Na pokładzie 5AM-TH1N6 znalazło się miejsce dla ośmiordzeniowego wysokon­apię­ciowego trans­for­ma­tora (bagatela 5000 W!) chłod­zonego cieczą, który ma zapewnić niespo­tykaną do tej pory wydajność.

Świet­nie prezen­tują się także funkcje fotograficzne. W smart­mikro­falówce zain­stalowane zostały bowiem dwie kamery. Ta wewnętrzna została wyposażona w sen­sor Pure­Food o rozdziel­czości 13 Mpix, który pozwala na wykony­wanie zdjęć przy­go­towywanych przez nas potraw oraz np. udostęp­nie­nie ich na face­bookową tablicę. Druga kam­era zna­j­du­jąca się na fron­cie urządzenia jest w śledzić wzrok użytkown­ika. Dzięki temu gdy będziemy patrzeć na mikro­falówkę, jedze­nie przes­tanie się obra­cać, a tem­per­atura w komorze zostanie dobrana na pod­stawie tego, na jak bardzo głod­nych wyglą­damy. Mała rzecz, a cieszy!

W Nokii 5AM-TH1N6 nie mogło zabraknąć oczy­wiś­cie Win­dows Phone’a 8. Za pomocą ekranu dotykowego zna­j­du­jącego się po prawej stronie przed­niej ścianki możemy nie tylko ustawić tryb gotowa­nia, lecz także przeglą­dać Inter­net czy grać w zaawan­sowane graficznie gry.

Mikro­falówka będzie dostępna w wielu wer­s­jach kolorysty­cznych, w tym cyjankowej, czarnej czy żółtej.

Wkrótce powin­niśmy usłyszeć także o kole­jnych mod­elach mikro­falówek od Nokii. Być może niedługo poz­namy bardziej budże­towe urządzenia z tej serii.

Via

Ciekawe? Podziel się!