Microsoft może mówić o dużym sukce­sie — Win­dows Phone stał się numerem 2 pod wzglę­dem pop­u­larności, bijąc tym samym iOS-a. Warto zaz­naczyć, że jego przewaga cią­gle rośnie!

 

O ile w naszej sze­rokości geograficznej Win­dows Phone wciąż jest dość nis­zowym sys­te­mem (choć udaje mi się zauważyć, że posi­ada coraz więk­sze grono zwolen­ników), to w niek­tórych kra­jach radzi sobie wyśmieni­cie. Tak jest na przykład w Indi­ach, gdzie WP wybił się na drugie miejsce.

Jest to bardzo dobra wiado­mość dla Microsoftu, gdyż rynek indyjski jest jed­nym z najprężniej rozwi­ja­ją­cych się, a lud­ność tego kraju wynosi bagatela 1,2 mil­iarda osób.

Wzrost sprzedaży w czwartym kwartale 2012 roku wyniósł aż 38% wzglę­dem poprzed­niego. Myślę, że sporą zasługę ma w tym Nokia Lumia 620 — prezen­tuje przyz­woitą jakość, a jej cena jest mocno atrak­cyjna. Według ofic­jal­nych danych, w prze­ciągu jed­nego tylko kwartału, sprzedano 5,4 mil­iona słuchawek z Win­dows Phone.

Oczy­wiś­cie, ciężko się spodziewać, że Microsoft­owi uda się pobić Androida, którego pozy­cja zdaje się być niezach­wiana ze względu na pojaw­ianie się mnóstwa tanich smart­fonów i tabletów w Indi­ach. Warto odno­tować, że Hin­dusi częś­ciej niż Polacy decy­dują się na sprzęt z niższej półki — sporą pop­u­larnoś­cią cieszą się tam Nokie Asha, nato­mi­ast Apple radzi sobie tam nad wyraz słabo.

Via

Ciekawe? Podziel się!