Steve Kondik, twórca Cyanogen­Moda, pół­tora roku temu został zatrud­niony przez Sam­sunga w celu pracy nad opro­gramowaniem do jego nad­chodzą­cych smart­fonów. Teraz, po pre­mierze Galaxy S4 postanowił porzu­cić swoje zaję­cie, a Sam­sung stracił tym sposobem wyjątkowego pracownika.

Być może postać Steve’a Kondika nie jest znana z imienia i nazwiska, lecz posi­adacze Androidów znają go dobrze pod pseudon­imem Cyanogen. To właśnie ten człowiek odpowiada za stworze­nie Cyanogen­Moda — najpop­u­larniejszego i najchęt­niej uży­wanego nie­ofic­jal­nego opro­gramowa­nia dla urządzeń z sys­te­mem Google’a.

18 miesięcy temu Sam­sung dostrzegł tal­ent Kondika i postanowił go zatrud­nić. Uczynił go spec­jal­istą od kwestii software’u i brał udział w tworze­niu wielu smart­fonów. Steve Kondik stwierdził jed­nak, że chce zająć się czymś innym, a samą pracę dla Sam­sunga wspom­ina dobrze.

Przy okazji, nie omieszkał podzielić się swoimi spostrzeże­ni­ami na temat najnowszego dziecka kore­ańskiego pro­du­centa — Galaxy S4. Nie spodobała mu się nakładka Nature UX 2.0, której inter­fejs przyrów­nał do archaicznego Froyo. Skry­tykował także iry­tu­jącą funkcję śledzenia wzroku. Dla odmi­any, pochwalił za to Float­ing Touch (sterowanie smart­fonem poprzez zbliże­nie do niego palca), i Multi-Window, a o specy­fikacji urządzenia mówił wyłącznie w super­latywach. Pod­powiedział przy okazji, że osoby, które zmienią Galaxy S II na S4, będą zach­wycone, nato­mi­ast użytkown­icy S III będą czuć się jak u siebie w domu.

Co teraz zamierza zro­bić Steve Kondik? Nie mówi tego głośno, choć w ciągu najbliższych miesięcy praw­dopodob­nie zaskoczy nas z jakimś kole­jnym pro­jek­tem. Będziemy czekać!

Via

Ciekawe? Podziel się!