LG po raz kole­jny usil­nie stara się nadążyć za Sam­sungiem i Apple - minęło zaled­wie kilka dni po tym, jak przed­staw­iciel Sam­sunga potwierdził plotki o zegarku tej firmy, a LG już zabrało się za tworze­nie konkuren­cyjnego urządzenia.

LG przy­pom­ina cwanego ucz­nia, który swoje dobre oceny zawdz­ięcza dzięki ścią­ga­niu od najwięk­szych kla­sowych zdol­ni­ach. Już nie pier­wszy raz staje do walki z topowymi fir­mami tworząc swój odpowied­nik urządzeń ofer­owanych przez nie — było tak w przy­padku m.in LG 4X HD czy LG Opti­mus G Pro. LG wycwaniło się nawet tak bardzo, że pre­mierę tego ostat­niego umiejs­cow­iło przed konkurencją ze strony Sam­sunga i HTC. Pode­jś­cie charak­terysty­czne, niestety pro­dukty LG od zawsze pozostawały gdzieś w cie­niu — niby były świetne, lecz reszta gigan­tów była po prostu jeszcze lep­sza i ofer­owała lep­sze wyko­nanie. No, ale LG nadra­bia to tanią ceną.

Ana­log­icznie sprawa będzie się mieć z dwoma nad­chodzą­cymi pro­duk­tami — zegarkiem w stylu Google Glass i smart­watchem. LG nie chce być gorsze i zamierza zbić nieco gotówki za sprawą wypuszczenia takich urządzeń — te seg­menty wydają się być całkiem zyskowne.

Mówi się, że co najm­niej jedno z tych urządzeń będzie ofer­owane z sys­te­mem Fire­fox OS. Pomysł ciekawy, lecz do tej pory nikt nie widział tego sys­temu na wyjątkowo małym ekranie — czy będzie on właś­ci­wym rozwiązaniem, to się okaże w przyszłości.

Warto dodać, że LG 4 lata temu wypuś­ciło coś o nazwie GD910 (może­cie to podzi­wiać w nagłówku), co było tele­fonem zakładanym na rękę, więc możemy uznać, że firma ma już małe doświad­cze­nie w pro­dukowa­niu urządzeń tego typu.

Via

Ciekawe? Podziel się!