Jeśli szukasz dar­mowej aplikacji do nauki języka ang­iel­skiego na Win­dows Phone, chyba nie zna­jdziesz nic lep­szego — oto Ang­iel­ski — pro­gram, którego nazwa mówi sama za siebie.

Może i aplikacja nie posi­ada odkry­w­czej nazwy, lecz z pewnoś­cią warto się jej przyjrzeć. Jej celem jest zaz­na­jomie­nie użytkown­ika z językiem ang­iel­skim i robi to skutecznie i w przys­tępny sposób.

SNoRCZ (twórca aplikacji) opisał ją następująco:

Aplikacja umożli­wia szy­bką naukę języka ang­iel­skiego przy uży­ciu nowoczes­nych metod zapamię­ty­wa­nia obrazkowego. Słown­ictwo podzielone zostało na poziomy trud­ności, kat­e­gorie oraz zestawy pogrupowane tem­aty­cznie. Swoje postępy możesz oglą­dać na bieżąco dzięki gro­mad­zonym statystykom. Powtórki wyz­naczane są automaty­cznie. Ich inten­sy­wność zależna jest od liczby popełnionych błędów. Powtórki wyz­naczane są po prze­r­o­bi­e­niu całego zestawu obe­j­mu­jącego dane zagad­nie­nie. Aby prze­r­o­bić zestaw wejdź w intere­su­jący Cię poziom trud­ności, wybierz kat­e­gorię oraz zbiór słówek, a następ­nie wybierz formę nauki, jaka Cię intere­suje. Baw się ucząc z www.elector.pl!

Aplikacja przyda się zarówno tym, którzy dopiero zaczęli uczyć się ang­iel­skiego oraz bardziej zaawan­sowanym, którzy językiem Williama Sheakespeare’a władają już od dłuższego czasu. Poma­gają w tym zróżni­cow­ane poziomem trud­ności zbiory mate­ri­ałów. Gdy przyjdzie odpowied­nia pora, możemy wykonać test sprawdza­jący nasze postępy w nauce. Sama nauka prze­b­ie­gać może na kilka sposobów, w tym m.in. poprzez pisanie po ang­iel­sku słów, których znacze­nie zostało przed­staw­ione na grafice czy poprzez wskazanie odpowied­niego ele­mentu spośród czterech możli­wości. Nie można zapom­i­nać także o słown­iczku, który zaw­iera całkiem pokaźną liczbę wyrazów.

Pro­gramem Ang­iel­ski warto się zain­tere­sować — jeśli jesteś­cie ucz­ni­ami, z pewnoś­cią pomoże Wam w osiąg­nię­ciu lep­szych stopni, a przyszłym emi­grantom pomoże się szy­b­ciej odnaleźć na bry­tyjskiej wyspie.

Jak już wspom­ni­ałem, aplikacja jest zupełnie dar­mowa i pobrać ją można ze sklepu Win­dows Phone Store. Dzi­ała zarówno na WP8, jak i na starszym WP 7.5.

Ang­iel­ski — Link do Win­dows Phone Store

 

Ciekawe? Podziel się!