Na stronie Microsoftu pojaw­iła się adno­tacja infor­mu­jąca o cza­sie ofic­jal­nego wspar­cia mobil­nych sys­temów Win­dows Phone 7.8 i Win­dows Phone 8. Skończy się ono w przyszłym roku.

Microsoft stwierdził, że najlepiej będzie, jak cykl życia jego mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych wyniesie 18 miesięcy od dnia wejś­cia na rynek, a więc pół­torej roku. Czy to dużo? Na pewno nie, jeśli porów­namy ten wynik do Win­dowsa XP — ten swoje wspar­cie zakończy po niecałych 13 latach!

Nie ma jed­nak sensu porówny­wać sys­temu oper­a­cyjnego z kom­put­erów oso­bistych (zwłaszcza tak udanego, jak XP) do mobil­nych okienek. Postęp jest coraz szyb­szy, a od smart­fonów wymaga się częstych nowych odsłon sys­temu. Z drugiej strony, taki stan rzeczy zden­er­wuje osoby, które planują mieć jeden tele­fon na długie lata.

Wróćmy do samego oświad­czenia Microsoftu. Zostało ono zawarte na jego stronie inter­ne­towej i brzmi ono tak:

Microsoft będzie tworzył aktu­al­iza­cje dla sys­temu oper­a­cyjnego na twój tele­fon, włącznie z aktu­al­iza­c­jami mają­cymi na celu zwięk­sze­nie bez­pieczeństwa przez 18 miesięcy od dnia jego wyda­nia. Dys­try­bucja aktu­al­iza­cji może być kon­trolowana przez oper­a­torów sieci komórkowych lub pro­du­centa two­jego tele­fonu. Dostęp­ność aktu­al­iza­cji może być zależna także od kraju, regionu, czy specy­fikacji sprzę­towej. Zobacz poniższą tabelkę:

Kliknij, aby powiększyć

 

 

Koniec wspar­cia dla Win­dows Phone’a 7.8 nastąpi 9 wrześ­nia 2014, nato­mi­ast dla Win­dows Phone’a 8 będzie to 8 lipca 2014 roku. 

Ciekawe? Podziel się!