stop-update-to-windows-phone-7.8

Niestety Microsoft znalazł uchy­bi­enia w swo­jej aktu­al­iza­cji sys­temu Win­dows Phone 7.5 do wer­sji Win­dows Phone 7.8. O jakie uchy­bi­enia chodzi i kiedy będziemy mogli spodziewać się kon­tynu­acji aktu­al­i­zowa­nia mod­eli smart­fonów z WP 7.5 do 7.8?

Aktu­al­iza­cja zostaje wstrzy­mana aż do chwili napraw­ienia błędów przez Microsoft. O jakie błędy konkret­nie chodzi? Niefor­mal­nie mówi się o błę­dach związanych z obsługą kafelków oraz prob­le­mami z baterią. Uchy­bi­enia te musi­ały stać się na tyle poważne, że MS postanowił wstrzy­mać aktualizację.

Przy­pom­ni­jmy, że Win­dows Phone 7.8 w porów­na­niu do starszej wer­sji (7.5) zmieniał się przede wszys­tkim wiz­ual­nie – możli­wość pełnej per­son­al­iza­cji kafelków ale pon­adto nowsza wer­sja sys­temu miała dać możli­wość insta­lacji nowszych i bardziej zaawan­sowanych aplikacji. WP 7.8 miał być pośred­nikiem pomiędzy 7.5 a 8.0 w chwili gdy okazało się, że z racji na ograniczenia sprzę­towe doty­chcza­sowe (będące już na rynku) smart­fony nie będą mogły zostać zak­tu­al­i­zowane do najnowszej wer­sji sys­temu Win­dows Phone 8.

W sys­tem Win­dows Phone 7.5 pier­wot­nie wyposażone zostały smart­fony: Nokia Lumia 610, Nokia Lumia 610 NFC, Nokia Lumia 800 i Nokia Lumia 900 i to właśnie one czekają na swoją aktu­al­iza­cje. Kiedy ona nastąpi? – trudno stwierdzić, lecz Microsoft powinien dla dobra swoich użytkown­ików zad­bać by była to tylko chwilowa awaria.

Ciekawe? Podziel się!