Nokia nie zamierza się kon­cen­trować jedynie na Win­dows Phone. W przyszłości w niek­tórych tele­fonach tej fitmy ma się pojawić Meltemi - sys­tem oper­a­cyjny przez­nac­zony dla tele­fonów ze śred­niej półki stanow­iący pomost pomiędzy Win­dows Phone, a serią Asha.

Widać, że Nokia ma kole­jny plan — pracuje nad nowym sys­te­mem o nazwie Meltemi, który ma zarządzać komórkami, które byłyby tańsze od tych z sys­te­mem Microsoftu, lecz wyda­jniejsze od Ashy. Do sieci wyciekła tabelka zaw­ier­a­jąca różnice pomiędzy wszys­tkimi obec­nie stosowanymi OS-ami w fińskiej firmie.

Niestety, sys­te­mowi bliżej do Ashy, niż do Win­dows Phone. Ma on poz­wolić na przeglą­danie Inter­netu za pomocą przeglą­darki Xpress Browser zami­ast nowego Inter­net Explor­era, korzys­tanie z Nokia Maps w roli naw­igacji, a w roli usługi zapew­ni­a­jącej wysoką pro­duk­ty­wność ma być wyko­rzys­tane owiane tajem­nicą Skillshare.com. Warto nad­mienić aparaty z optyką renomowanej firmy Carl Zeiss oraz wyświ­et­lacze Clear Black — są to duże plusy.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Nokia zaprezen­tuje ofic­jal­nie Meltemi OS. Nie mam jed­nak zami­aru się nim prze­sad­nie ekscy­tować - będzie celować w użytkown­ika mniej wyma­ga­jącego, który oczekuje taniego tele­fonu, choć z zapewnionymi mul­ti­me­di­al­nymi funkc­jami. Nie sądzę jed­nak, by był to wielki przełom na miarę Sym­biana - po prostu będzie ist­niał w naszej świado­mości, lecz i tak naj­ciekawsze smart­fony będą i tak ofer­owane z Win­dows Phone, który w Noki­ach zako­rzenił się już bardzo mocno.

Via

Ciekawe? Podziel się!