Pomimo tego, że Sym­bian został już ofic­jal­nie uśmier­cony przez Nokię, to i tak daje o sobie znać zza grobu — Sym­bian Belle Fea­ture Pack 2 właśnie otrzy­mał kole­jną aktu­al­iza­cję, doty­czącą tym razem galerii i aparatu.

Nowa aktu­al­iza­cja galerii i aparatu o numerze 11.2 (4) jest niewielka — waży zaled­wie 2 MB. Nie zaśmieci zatem zanadto waszych tele­fonów, a zostaną one wzbo­ga­cone o funkcje, które w każdej chwili mogą okazać się przydatne.

Niestety, nie wiemy niczego o dostęp­ności aktu­al­iza­cji w naszym kraju. Kiedy zostanie (a może już została? ) wydana? Tego niestety nie jestem w stanie Was poin­for­mować, za co przepraszam :( Na pewno pro­ce­sem aktu­al­iza­cji została objęta Nokia 808 Pure­View, lecz poza nią ma być dostępna także dla innych smart­fonów z Sym­bianem Belle FP2.

Lista zmian w 11.2 (4) prezen­tuje się następująco:

  • dodano wielokrotne zaz­naczanie zdjęć i udostęp­ni­anie ich na Face­booka, Flickra lub Twittera
  • dodano wielokrotne zaz­naczanie zdjęć i przesyłanie ich do konkret­nych odbiorców
  • Długie przytrzy­manie zdję­cia z miniaturki w galerii pozwala na jego udostęp­nie­nie, wysłanie lub usunięcie
  • W aplikacji aparatu możliwy jest dostęp do pod­sta­wowych ustaw­ień z pan­elu infor­ma­cyjnego w dowol­nym try­bie zdjęć

Nie jest to wielka aplikacja, lecz fajnie wiedzieć, że Nokia nie zapom­ina o Sym­bianie. Aktu­al­iza­cję można pobrać poprzez odpowied­nią opcję w ustaw­ieni­ach telefonu.

Via

Ciekawe? Podziel się!