Biedronka-płatności-mobilne

Szykuje się wielka rewolucja i nie chodzi tylko o to, że sieć sklepów Biedronka, która do dziś nie przyj­muje innych płat­ności poza gotówkowymi prze­jdzie na rozwiąza­nia mobil­nej płat­ności. Chodzi także o to, że będzie to jedno z najwięk­szych rozwiązań w mobil­nych płat­noś­ci­ach, jakie kiedykol­wiek pojaw­iło się w Polsce.

Do płat­ności mobil­nych powoli dojrze­wamy i nie  chodzi tutaj tylko o płat­ności za komu­nikację miejską czy też park­ing za pomocą aplikacji moBILET (rozwiązanie dostępne m.in. w Poz­na­niu). Taki sys­tem płat­ności wyko­rzysty­wany jest raczej przez użytkown­ików, którzy korzys­tają na co dzień z inter­netu w smart­fonie. Sys­tem płat­ności mobil­nych w Biedronce całkowicie powinien zre­wolucjoni­zować ten rynek i doprowadzić do sytu­acji, że płat­ności te staną się tak powszechne, jak płat­ności zbliże­niowe w tej chwili, dlaczego?

Po pier­wsze skala!

Sys­tem Cashload, bo taką w tej chwili przyj­muje nazwę sys­tem płat­ności mobil­nych w Biedronce dostępny będzie we wszys­t­kich sklepach spod znaku Biedronki. Jak wiemy ekspan­sja por­tu­gal­skiej firmy Jeron­imo Mar­tins jest widoczna w każdym zakątku naszego kraju – obec­nie jest to ponad 2100 sklepów w całej Polsce. Do Biedronki chodzi niemal każdy a sam sklep prze­chodzi meta­mor­fozę i nie przy­pom­ina tego samego miejsca co jeszcze kilka lat temu. 2100 sklepów to także mil­iony potenc­jal­nych klien­tów miesięcznie, którzy będą mogli real­i­zować płat­ności mobilne w dogodny sposób.

Biedronka zafun­duje nam mini sieć WiFi

Kole­jny plus na korzyść Biedronki i ich płat­ności mobil­nych. Oczy­wiś­cie oprócz posi­ada­nia aplikacji, aby zre­al­i­zować płat­ność będziemy musieli posi­adać dostęp do inter­netu. Biedronka pomyślała także o tym i przy stanowiskach z kasami będzie dostępna mini sieć Wifi, która będzie udostęp­niać dar­mowy dostęp do inter­netu dzięki czemu nie będziemy musieli tracić pieniędzy na trans­misję danych. To będzie pewnie jeden z głównych atutów, który przemówi do osób doty­chczas nieko­rzys­ta­ją­cych z inter­netu w telefonie.

Proste rozwiąza­nia są najlepsze

Pomimo tego, że Biedronka nie przed­staw­iła jeszcze konkretów na temat płat­ności mobil­nych, Dyrek­tor Gen­er­alny Sieci Tomasz Suchański zapowiedział, że firma gotowa jest, by wprowadzić nową formę płat­ności we wszys­t­kich sklepach. Choćby dzisiaj. Mniej ofic­jal­nie mówi się, że wielka rewolucja ma nade­jść jeszcze przed wakac­jami, czyli do końca II kwartału tego roku. Dzi­ałanie aplikacji ma być bardzo proste i intu­icyjne: pod­chodz­imy do kasy, gdzie dostępna jest sieć WiFi, łączymy się z nią i naszą wirtu­alny port­felem Biedronki, w chwili kasowa­nia pro­duk­tów wciskamy opcję „płacę” na naszym smart­fonie a następ­nie aplikacja generuje nam 6 cyfrowy kod, który przepisy­wany jest przez kas­jera. Po tej czyn­ności na naszym tele­fonie wyświ­etla się kwota do zapłace­nia, którą będziemy musieli zaak­cep­tować i na tym koniec – pozostaje odbiór paragonów.

Przyz­nam szcz­erze, że lubię robić cza­sami małe zakupy w Biedronce ale zawsze iry­towała mnie ich postawa wobec płat­ności kartą – jak taki duży gracz może poz­wolić sobie na to, że nie można w nim płacić kartą? Chodz­iło tutaj o kwestię prow­izji z tytułu płat­ności kartą, które musi­ałby ponieść sam sklep – prow­izja inter­change w Polsce należą do najwyższych w Europie. Rozwiązanie płat­ności gotówkowych jest więc wygodne dla właś­ci­ciela sklepu ale już niekoniecznie dla klienta. Przyję­cie rozwiązań płat­ności mobil­nych przez Biedronkę może wyprzedzić nieco płat­ności kartą oraz płat­ności zbliże­niowe. Ta idea może trafić do masowego odbiorcy i upowszech­nić korzys­tanie z inter­netu w tele­fonie. Dodatkowo Biedronka może wiele tym nadro­bić w kwes­t­i­ach rozwiązań płat­ności. Sam jestem ciekaw jak to będzie wyglą­dało i z racji na to, że często robię zakupy w sieci Biedronka z pewnoś­cią podzielę się z Wami swoimi wrażeniami.

Ciekawe? Podziel się!