Spotify Windows Phone

Aplikacja muzy­czna Spo­tify na smart­fony z Win­dows Phone 8, 7.5, 7.8 już jest dostępna w Mar­ket­place. Spo­tify przełomem wdarło się na świa­tową scenę muzy­czną i nie ma tutaj mowy o nowym artyś­cie czy bandzie, Spo­tify to pro­gram / aplikacja, która rewolucjonizuje świat muzyki i sprawia, że zapom­n­imy o pirac­kich playlis­tach na Winampie. Jeszcze nie wiesz czym jest Spo­tify i z czym się to je? Zapraszam do wpisu!

Spo­tify to pro­gram na PC/ lap­topy a także aplikacja na smart­fony z Win­dows Phone, Android oraz iOS umożli­wia­jąca słucha­nia prak­ty­cznie za free mil­ionów utworów, setek tysięcy albumów muzy­cznych. Pro­gram posi­ada trzy wer­sje: free, unlim­ited, pre­mium. Na każdym z tych kont możesz słuchać muzyki za darmo różnica polega na tym, że w wer­sji dar­mowej (free) mamy reklamy na wer­s­jach wyższych reklam już nie ma. Pon­adto wer­sja Spo­tify Unlim­ited umożli­wia słucha­nia muzyki bez reklam tylko z poziomu PC/ lap­topa, nato­mi­ast wer­sja Pre­mium dodaje do tego możli­wość słucha­nia muzyki na naszym tele­fonie także w try­bie offline.

Spotify WP8Spotify WP8

Doty­chczas aplikacja Spo­tify była dostępna na smart­fony z Androi­dem oraz iOS. Od niedawna w Mar­ket­place znaleźć możemy wer­sję beta na Win­dows Phone – początkowo dostępne tylko dla WP8, od kilku dni także dla WP7.5 (np. Nokia Lumia 800 bez aktu­al­iza­cji) oraz WP7.8. Apka dzi­ała bardzo płyn­nie i inte­gruje się z naszym kon­tem, dzięki czemu mamy dostęp do tej samej muzyki zarówno z poziomu kom­put­era, co smart­fona. Dodatkowo jeśli jeszcze nie zain­stalowal­iś­cie aplikacji na żad­nym z urządzeń przenośnych, może­cie przetestować najwyższą wer­sję Spo­tify za darmo przez 48h. Oso­biś­cie najbardziej podoba mi się opcja tworzenia włas­nych playlist, które następ­nie możemy otworzyć na smart­fonie także w wer­sji offline – dla mnie to piękne rozwiązanie zwłaszcza w chwili, gdy trans­fer w przy­padku radia inter­ne­towego, słucha­nia muzyki z sieci pochła­nia dużo zasobów danych internetowych.

Aplikacja Spo­tify na Win­dows Phone 8, 7.5, 7.8 umożliwia:

- wyszuki­wanie oraz odt­warza­nia mil­ionów utworów muzycznych,

- tworze­nie playlist i dzie­le­nia się nimi ze znajomymi,

- odt­warza­nia za pośred­nictwa sieci WiF lub 2.5/3G,

- słuchanie playlist w try­bie offline – bez konieczności połączenia inter­ne­towego,

- syn­chro­niza­cja pomiędzy smar­fon­ami , a komputerami,

- infor­ma­cje o nowościach.

Powiem szcz­erze, że usługa Spo­tify bardzo mi się podoba i rozważam wykupi­e­nie pełnej wer­sji (Pre­mium), która daje możli­wość słucha­nia muzyki z poziomu smart­fona w wer­sji offline. Jest to usługa na miarę obec­nych cza­sów – iPod poszedł już dawno w odstawkę, muzykę na tele­fonie prze­chowywałem kilka lat temu a kupowanie poje­dynczych utworów w wirtu­al­nych sklepach nie wydają się niczym atrak­cyjnym zwłaszcza, że w Spo­tify każdy artysta otrzy­muje wyna­grodze­nie, tak więc odbywa się to całkiem legal­nie bez szkód mate­ri­al­nych dla każdej ze stron.

Jeśli jeszcze nie mieliś­cie okazji przetestować Spo­tify to zapraszam w pier­wszej kole­jności do wer­sji na urządzenia stacjonarne (link) a następ­nie do pobra­nia apki na swoje smartfony:

Win­dows Phone

Android

iOS

Ciekawe? Podziel się!