Posi­adacze Nokii Lumia 820 i 920 mogą pobrać już aktu­al­iza­cję Por­tico przez­nac­zoną dla Pol­ski. Wnosi ona nieco przy­dat­nych poprawek, więc zde­cy­dowa­nia warto dokonać pro­cesu aktualizacji.

Dziś rozpoczął się pro­ces aktu­al­iza­cji dla dwóch pier­wszych Win­dows Phone’ów Nokii.  Nowa wer­sja opro­gramowa­nia charak­teryzuje się kodem 1232.5951.1249.xxxx i doty­czy niemalże wszys­t­kich wari­antów Lumii dostęp­nych w pol­skiej dystrybucji.Listę wspier­anych wer­sji smart­fonów umieszczę poniżej, lecz najpierw zajmi­jmy się ofic­jalną listą zmian:

  • Usprawnienia wiado­mości SMS (wybór wielu adresatów na raz, edy­cja wiado­mości przed przesłaniem dalej);
  • Zaz­nacz wszys­tko (pod­czas masowego kasowania);
  • Odrzu­canie połączenia z wiado­moś­cią SMS;
  • Usprawnienia przeglą­darki Inter­net Explorer;
  • Usprawnienia połączenia Bluetooth;
  • Usprawnienia dla aparatu;
  • Lep­sze zarządzanie energią;
  • Inne usprawnienia.

Dociek­liwi użytkown­icy donoszą jed­nak, że nie są to jedyne nowości. Wprowad­zono też cho­ci­ażby pozostaw­ianie włąc­zonej sieci Wi-Fi po zgasze­niu ekranu, czy dodano nowe opcje doty­czące wyświ­et­lacza. Łatwiejsze stało się wysyłanie wielu wiado­mości naraz za pomocą wiado­mości mailowych, a przy okazji funkcja pozby­wa­nia się pol­s­kich znaków w eseme­sach została usprawniona.

Aktu­al­iza­cja dostępna jest zarówno dla Nokii Lumia 820, jaki i 920 w sieci Play, Plus, Orange, T-mobile, oraz w wer­sji niebrandowanej. Posi­adacze takich urządzeń nie powinni mieć najm­niejszych prob­lemów z zain­stalowaniem aktu­al­iza­cji poprzez usługę Over-The-Air.

Ciekawe? Podziel się!