HTC zaprezen­towało swój wyczeki­wany model flagowy, jakim jest One. Oj, miod­nie się prezentuje!

O HTC One wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Byliśmy częs­towani różnego rodzaju prze­ciekami, a dziś odbyła się wielka pre­miera tego nowego topowego mod­elu HTC. Czy było warto czekać? Pewnie!

Jestem bardzo pozy­ty­wnie zaskoc­zony specy­fikacją smart­fona (o ile można mówić o jakimkol­wiek zaskocze­niu, klik!) i uważam, że HTC ma szanse nap­suć krwi domin­u­jącemu Sam­sun­gowi. Jeśli Sam­sung Galaxy S IV okaże się lep­szy, to będę naprawdę pod wraże­niem pracy Koreańczyków.

Wróćmy jed­nak do HTC. Ten otrzy­mał jako drugi na świecie smart­fon najnowszy układ Qual­comma — Snap­dragon 600 o tak­towa­niu 1,7 GHz. Wspo­ma­gać go ma 2 GB pamięci RAM. Dane zostaną wyświ­et­lane na wyświ­et­laczu FullHD o akcep­towal­nej jeszcze przekąt­nej 4,7″. Zna­jąc HTC, czeka nas uczta dla oczu — jego ekrany są po prostu wyśmien­ite. Do dys­pozy­cji użytkown­ika zostało odd­anych 32 albo 64 GB przestrzeni dyskowej. Slotu na karty pamięci nie przewidziano. Bate­ria otrzy­mała pojem­ność 2300 mAh i nie można jej wyjąć z jed­noczęś­ciowej obu­dowy. Nie zabrakło też NFC a nawet… głośników stereo, które podobno potrafią grać z głośnoś­cią 93 decybeli!

Bardzo ciekawie prezen­tuje się aparat. Charak­teryzuje się rozdziel­czoś­cią… 4 Mpix.Tak jest! Cztery! HTC zas­tosowało jed­nak sen­sor wyko­rzys­tu­jący — jak sam to nazywa —  gigapik­sele. W uproszcze­niu, chodzi o to, że fizy­czna wielkość pik­sela jest znacznie więk­sza niż w konkuren­cyjnych matrycach, co w znacznym stop­niu odbija się na jakości zdjęć. Tak, jak w Nokii Lumii 920, zas­tosowano opty­czną sta­bi­liza­cję obrazu opartą na malut­kich żyroskopach.

Smart­fon korzysta z sys­temu Android 4.1.2 (update do 4.2.2 już został zapowiedziany) i cechuje się kom­plet­nie odmienioną nakładką HTC Sense 5. Nie przy­pom­ina ona tego, co znamy z poprzed­nich urządzeń firmy. Szczegól­nie ciekawie prezen­tuje się nowy ekran główny, który (i nie tylko on!) został przed­staw­iony na poniższym filmiku:

 

HTC pokazało nam smart­fon, który w znacznym stop­niu wyróż­nia się na tle konkurencji, co jest w obec­nych cza­sach wielkim wyczynem. Posi­ada innowa­cyjną jed­nos­tkę aparatu, charak­terysty­czny design, doskon­ałe wyko­nanie (nie ma tu ani jed­nej części z plas­tiku), przed­nie głośniki stereo oraz ciekawą nakładkę sys­te­mową. Całość prezen­tuje się po prostu rewela­cyjnie. Boję się tylko spy­tać o cenę… Na szczęś­cie, nie została jeszcze ujawniona.

Ciekawe? Podziel się!