Nokia 808 Pure­View, ostatni w his­torii Nokii smart­fon z Sym­bianem, ma już niemal rok. Wychodzi jed­nak na to, że pro­du­cent wciąż myśli o stworze­niu kole­jnej aktu­al­iza­cji, która mogłaby wnieść coś naprawdę niezłego.

Nokia 808 Pure­View to smart­fon, który do tej pory nie ma nawet god­nego konkurenta pod wzglę­dem wbu­dowanego aparatu cyfrowego. Właś­ci­wie można się zas­tanaw­iać, czy jest to tele­fon z funkcją aparatu, czy już cyfrówka z możli­woś­cią dzwonienia.

Fotograficzna dom­i­nacja tego mod­elu nad innymi jest zasługą zaawan­sowanego sen­sora Pure­View z tech­nologią próbkowa­nia nad­mi­arowego, który potrafi wykonać rewela­cyjnej jakości zdję­cia o maksy­mal­nej rozdziel­czości 41 Mpix. 

Zdję­cia mogą być wykony­wane w pełnej rozdziel­czości lub też w spec­jal­nym try­bie Pure­View, pozwala­ją­cym na bezs­tratne zoomowanie oraz uzyskanie lep­szej jakości obrazu poprzez łącze­nie sąsied­nich pik­seli w jeden ele­ment. Właśnie w try­bie Pure­View zajdą zmi­any w nowej aktu­al­iza­cji sys­te­mowej dla Nokii 808 PureView.

Ser­wis Pure­View­Club poin­for­mował, że w krótkim cza­sie została (zapewne przy­pad­kowo) udostęp­niona aktu­al­iza­cja dla osiem­setóse­mek. Wprowadz­iła ona więk­szy wach­larz rozdziel­czości do wyboru. Update miałby poz­wolić na wykony­wanie zdjęć Pure­View w rozdziel­czości 12 Mpix w przy­padku zdjęć o pro­por­c­jach boków 4:3, oraz 9 Mpix dla panoram­icznego 16:9. Obec­nie dostępne były wyłącznie 2,5 i 5 Mpix.

 

Miejmy nadzieję, że infor­ma­cje o aktu­al­iza­cji nie zostały sfab­rykowane. Użytkown­icy 808 Pure­View z pewnoś­cią pow­itają ją z uśmiechem na twarzy, a w dodatku dobrze wiedzieć, że Nokia wspiera swoje nieco starsze modele.

Via

Ciekawe? Podziel się!