Facebook Windows Phone

Jestem zad­owolony ze swo­jej Nokii Lumii 800, która dzi­ała na sys­temie Win­dows Phone 7,8. Niestety sys­tem ten ma kilka wad związanych z aplikac­jami – jedną z nich jest właśnie fatalny Face­book, który wys­tępuje zarówno w formie zin­te­growanej z sys­te­mem, jak i osob­nej aplikacji od Microsoft.

Face­book WP vs Face­book Android

Zin­te­growana wer­sja Face­booka w sys­temie Win­dows Phone umożli­wia: przeglą­danie ściany, aktu­al­i­zowanie wpisów, mel­dowanie się w danym miejscu, komen­towanie, przeglą­danie zdjęć. I to byłoby na tyle. W porów­na­niu do wer­sji Face­booka z Androida brakuje cho­ci­ażby: wyszuki­wa­nia nowych oraz obec­nych zna­jomych, przeglą­da­nia wydarzeń, szy­bki dostęp do grup, możli­wość podglądu oraz pub­likacji na włas­nych fanpage’ach, możli­wość przeglą­da­nia wygod­nych dużych zdjęć na ścianie, możli­wość seg­re­gowa­nia wpisów z podzi­ałem na najnowsze i najciekawsze.

Powyższa lista to grzechy główne sys­temu Win­dows Phone zin­te­growanego z Face­book­iem. Niestety takie okro­je­nie funkcjon­al­ności sprawia, że z najwięk­szego por­talu społecznoś­ciowego w wer­sji mobile użytkown­icy z WP korzys­tają tylko w kry­ty­cznych momen­tach. Pośred­nią alter­natywą może być tutaj aplikacja Face­book na smart­fony Win­dows Phone – niestety ona także została wyko­nana przez Microsoft, co oznacza kole­jne słabe rozwiązanie. Aplikacja ma prze­jrzysty układ choć dla przykładu grafiki wyświ­et­lają się w takich miniat­u­rach, że nie można ich zobaczyć na ścianie i konieczne jest kliknię­cie na podgląd. Należy przyz­nać, że dzi­ała ona bardzo szy­bko i płyn­nie, choć sam pro­ces wczy­ty­wa­nia się samej apki zaj­muje chwilę. Kole­jny minus to brak pol­skiej wer­sji językowej – do tłu­maczenia nie ma dużej ilości ele­men­tów a i tak to nie zostało zrobione.

Aplikacja Face­book Pro dla WP – alter­natywa, która cieszy

W moim przeko­na­niu oraz w przeko­na­niu społeczności oce­ni­a­jącej ele­menty na Mar­ket­place, aplikacja Face­book Pro jest ide­al­nym rozwiązanie dla smart­fonów z Win­dows Phone. Pro­gram ten został już oce­niony przez 950 osób (śred­nia ocen: 4,5 na 5 gwiazdek), nato­mi­ast ofic­jalna aplikacja Face­book od Microsoftu oce­niona przez 1040 osób (śred­nia: 3,5).

Prze­jdźmy do funkcjon­al­ności aplikacji Face­book Pro – jest to nieco zmody­fikowana wer­sja aplikacji stwor­zonej przez Face­booka na smart­fony, czyli taka wer­sja, jaką spotkamy cho­ci­ażby na Androidzie. Możemy tutaj zarówno poroz­maw­iać ze zna­jomymi na cza­cie, wyszukać nowych zna­jomych, wrzu­cić wpis na Fan­page, prze­jrzeć wydarzenia, prze­jrzeć grupę itp. Apka posi­ada zarówno wer­sję dar­mową, jak i wer­sję pozbaw­ioną reklam za 5,49zł. Jedynym minusem tego pro­gramu jest przewi­janie „wstecz” – jest do tego spec­jalny dedykowany przy­cisk, pod­czas gdy jak wiemy smart­fony z Win­dows Phone posi­adają taki przy­cisk już wbu­dowany. Reszta jest ok i daje o wiele więk­sze możli­wości niż dwa rozwiąza­nia zapro­ponowane przez Microsoft.

Face­book od Microsoftu dla Win­dows Phone jest dla mnie rozczarowaniem i nawet po roku korzys­ta­nia z niego nie mogę się przyzwyczaić – wystar­czy choć na chwilę prze­siąść się na Androida by zrozu­mieć ile mu brakuje. Cieszy jed­nak fakt, że znalazło się alter­naty­wne rozwiązanie w postaci aplikacji Face­book Pro. Ciekaw jestem jakie jest Wasze zdanie i jakie są Wasze doświad­czenia w korzys­ta­niu z Face­booka na WP oraz na Andoidzie i iOS – co byś­cie popraw­ili, co Wam się podoba?

Ciekawe? Podziel się!