To, że Sam­sung dzierży palmę pier­wszeństwa pod wzglę­dem sprzedawanych smart­fonów z Androi­dem, wiemy nie od dziś. Raport firmy Loc­a­lyt­ics pozwala nam spo­jrzeć na to, jak wygląda pier­wsza dziesiątka najpop­u­larniejszych urządzeń z sys­te­mem Google’a i jak na dłoni widać, że Sam­sung po prostu jest bezkonkurencyjny.

Aż osiem z dziesię­ciu najchęt­niej kupowanych smart­fonów lub tabletów z zielonym robo­cikiem z danych za sty­czeń to właśnie Sam­sungi. Raport ukazuje, że kore­ański kon­cern nie daje szans konkurencji i jego pozy­cja jest bardzo ugrun­towana. Pier­wszy nie-Samsung zaj­muje dopiero… siódme miejsce.

Łał, czegoś takiego się nie spodziewałem. Monopol Sam­sunga jest nieza­przeczalny. Oczy­wiś­cie, najpop­u­larniejszym urządze­niem jest Sam­sung Galaxy S III, którego fama się obniży zapewne dopiero po pre­mierze jego następcy. Drugi jest SGS II, a ostat­nie miejsce na podium zaj­muje chęt­nie wybier­any w naszym kraju budże­towy Galaxy Ace.

Na siód­mym miejscu zna­j­duje się pier­wszy pro­dukt innej firmy i jest to Kin­dle Fire, nato­mi­ast na dziewiątej pozy­cji upla­sowała się Motorola Droid RAZR.

Nie mamy infor­ma­cji, jakie rynki zostały uwzględ­nione w rapor­cie, lecz przy­puszczam, iż nie ma on charak­teru glob­al­nego, a ukazuje wyłącznie sytu­ację w USA. To właśnie tam Kin­dle Fire i Moto­role sprzedają się jak ciepłe bułeczki, nato­mi­ast kon­sumenci z innych kra­jów nie intere­sują się aż tak tymi produktami.

Warto wziąć pod uwagę, że według tych danych co jede­nasty Android to Sam­sung Galaxy S III. No cóż, w naszym kraju ten odsetek jest niestety zde­cy­dowanie niższy, a najwyższe pozy­cje oble­gają naj­tańsze komórki pokroju Galaxy Ace czy Galaxy Mini.

Via

Ciekawe? Podziel się!