Tym razem nie będzie to tekst na temat nowych smart­fonów. Mamy do Was gorącą prośbę i prag­niemy, byś­cie przyłączyli się do nas z pomocą dla naszej dobrej przy­jaciółki, Laury. To nie kosz­tuje zupełnie nic, więc tym bardziej prosimy o zapoz­nanie się z tą infor­ma­cją.

Dziś zwracamy się do was z wielką prośbą. Jest to pier­wszy raz w ciągu czterech lat ist­nienia naszego bloga, kiedy potrze­bu­jemy Waszej pomocy. Sprawa jest naprawdę wielkiej wagi i prag­niemy dotrzeć do jak najwięk­szej ilości osób. Jeśli tylko może­cie, roześli­j­cie tę wiado­mość swoim zna­jomym, a spraw­icie naszej przy­jaciółce nieoce­nioną przysługę.

Możli­wość odd­a­nia 1% swo­jego podatku na cele chary­taty­wne jest znana chyba wszys­tkim. Nie wszyscy jed­nak wiedzą na jaki cel przez­naczyć swoją cegiełkę. My, redak­torzy bloga DailyMobile.pl już zde­cy­dowal­iśmy, jaki cel wesprzemy w tym roku. Odchodząc więc od typowych tem­atów bloga takich jak tele­fony komórkowe staramy się zachę­cić Was wszys­t­kich o wspar­cie naszej przy­jaciółki Laury, u której zdi­ag­no­zowano stward­nie­nie rozsiane. To niezwykle trudna i kosz­towna choroba, której na dzień dzisiejszy nie da się całkowicie wyleczyć, a leki łagodzące jej skutki są niezwykle drogie.

Lecząc stward­nie­nie rozsiane nie można niestety liczyć na NFZ. Na szczęś­cie, Lau­rze z pomocą przyszła fun­dacja “Dobro Powraca”, która postanow­iła zaopiekować się nią i zaofer­owała pomoc w zbiórce wyma­ganych 100 tysięcy zło­tych potrzeb­nych na opłace­nie rocznej ter­apii pozwala­jącej zapo­biec dal­szemu roz­wo­jowi choroby.

Szczegóły doty­czące choroby, jej prze­biegu i leczenia zna­jdziecie na ulotce poniżej:

Jeśli nie jesteś obo­jętny i masz możli­wość wspar­cia to nie zwlekaj! Przez­nacza­jąc 1% swo­jego podatku ofer­u­jesz nieoce­nioną pomoc, której Lau­rze tak bardzo potrzeba. W razie jakichkol­wiek pytań zapraszam do pozostaw­ienia pod spo­dem komen­tarza — obiecu­jemy odpisać!
Redak­torzy DailyMobile.pl: Prze­mysław Musiał, Marek Paczkowski i Paweł Daw­idziak.

Ciekawe? Podziel się!