Długo wyczeki­wany moment w końcu nad­szedł. Microsoft  kazał nam czekać na Win­dows Phone 7.8 naprawdę długo, lecz już teraz możemy go umieś­cić w naszych smart­fonach. Komórki w dłonie i aktu­al­iza­cję czas zacząć!

Już dziś, o godzinie 19:00 udostęp­niona została aktu­al­iza­cja smart­fonów Win­dows Phone do wer­sji 7.8. Hurra!

W skład smart­fonów, które są objęte pro­ce­sem aktu­al­iza­cji, wchodzi przede wszys­tkim cała pier­wsza gen­er­acja tele­fonów Nokia Lumia. Zatem nie ważne, czy posi­adasz Lumię 610, 610 NFC, 710, 800 czy 900 - update cię nie ominie. Gorzej, jeśli twoje urządze­nie posi­ada brandowane opro­gramowanie. W takim przy­padku możesz poczekać jeszcze trochę.

Oprócz smart­fonów Nokii, Win­dows Phone 7.8 trafił już do HTC Tro­phy, Titan, Mozart i Radar, LG E900 oraz Sam­sungi: Omnia W i Omnia 7. Na chwilę obec­nąnie potwierd­zono dostęp­ności nowego opro­gramowa­nia dla pozostałych smart­fonów (np. HTC HD7).

 

Nokia na swoim ofic­jal­nym blogu umieś­ciła na tą chwilę spec­jalny filmik, który infor­muje o sposo­bie aktu­al­iza­cji sys­temu oraz nowych opc­jach w WP 7.8. Dla przy­pom­nienia: aktu­al­iza­cja zaw­iera m.in. nowy ekran star­towy na wzór tego z WP8, więcej kolorów inter­fe­jsu do wyboru, możli­wość ustaw­ienia tapety z usługi Bing, kon­trolę rodzicielską.

Pro­ces aktu­al­iza­cji prze­b­iega w intu­icyjny sposób za pomocą pro­gramu Zune. Wystar­czy pod­piąć smart­fona do kom­put­era i postępować zgod­nie z instrukc­jami na ekranie. Myślę, że nie przys­porzy to nikomu nieoczeki­wanych problemów.

Zatem do dzieła — pobier­a­j­cie i instalujcie!

Ciekawe? Podziel się!