Ryanair to najwięk­szy europe­jski tani prze­woźnik lot­niczy. Jego dzi­ałal­ność nie ogranicza się jed­nak wyłącznie do ofer­owa­nia lotów. Dla smart­fonów z Androi­dem i iOS stworzył aplikację umożli­wia­jącą tanie wykony­wanie między­nar­o­dowych połączeń głosowych.

Ryanair Talk to pro­gram, dzięki któremu możemy dzwonić na numery tele­fon­iczne całego świata w niezłej cenie. Wyko­rzys­tuje on połączenia WiFi do naw­iązy­wa­nia rozmów i dzięki temu omija wysokie koszty roamingowe.

Ryanair Talk jest dostępny na plat­formę iOS dla iPodów Touch, iPhone’ów oraz iPadów, a na Androida dla — tak przy­na­jm­niej uważa pro­du­cent — wszys­t­kich smart­fonów i tabletów. Warto wspom­nieć, że odbiorca nie musi korzys­tać z Ryanair Talk. Ba, może posi­adać dowolny tele­fon komórkowy, gdyż połączenia dla niego nie będą różniły się od kon­wencjon­al­nych rozmów.

Jak to w takich usłu­gach bywa, również w Ryanair Talk należy zapłacić za możli­wość dzwonienia. Dostępne są trzy kwoty doład­owań - 6.50 €, 12 € i 23 €. Nie są one najniższe, lecz w zamian otrzy­mu­jemy 240, 480 lub 1000 minut na tele­fony stacjonarne i 60, 120 lub 250 minut na komórki. Niestety, stawka ta doty­czy wyłącznie tzw. Ryanair Zone, a więc kra­jów, w których Ryanair ofer­uje swoje usługi lot­nicze (łącznie 29 kra­jów, w tym Pol­ska, Wielka Bry­ta­nia, Francja czy Włochy). Co ciekawe, niek­tóre z kra­jów spoza strefy ofer­ują co prawda do wyko­rzys­ta­nia nieco mniej minut na tele­fony stacjonarne, lecz za to więcej na komórki — np. w USA tych drugich jest 200, 400 i 833. Z kolei dzwoniąc z Antark­tydy nie dość, że się wymarzniemy, to jeszcze otrzy­mamy zaled­wie max. 21 minut. Oczy­wiś­cie, o ile zna­jdziemy tam nada­jnik WiFi ;)

Ryanair Talk z pewnoś­cią przyda się osobom, które cią­gle podróżują po świecie i dużo czasu spędzają na roz­mowach tele­fon­icznych. To właśnie dla nich została ona przez­nac­zona, a jej użytkown­icy będą mogli zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Więcej infor­ma­cji o Ryanair Talk może­cie znaleźć na ofic­jal­nej stronie tej aplikacji

Down­load — iOS

Down­load — Android

Ciekawe? Podziel się!