Chińskie firmy zaj­mu­jące się pro­dukcją smart­fonów mają się nad wyraz dobrze. Doskon­ałym przykła­dem na potwierdze­nie tej tezy jest Huawei, którego raport finan­sowy za rok 2012 nie rozczarowuje.

Huawei w Polsce nie kojarzy się szczegól­nie dobrze ze swoimi smart­fon­ami. O ile chińskie modemy cieszą się w naszym kraju sporą pop­u­larnoś­cią, to tele­fony komórkowe po prostu jeszcze nie zdążyły się przyjąć. Można to łatwo zrozu­mieć niezbyt atrak­cyjną do tej pory lokalną ofertą Huaweia oraz awer­sją do chińszczyzny. Nie wszędzie jed­nak sytu­acja prezen­tuje się podob­nie, gdyż na kon­ty­nen­cie azjaty­ckim opisy­wany pro­du­cent odnosi bardzo duże sukcesy sprzedaży.

Jak duże? Z raportu finan­sowego Huaweia za rok 2012 wynika, że zysk wzglę­dem roku 2011 wzrósł o 33% i wyniósł 15,4 mil­iardów ren­minbi (7,8 mil­iardów w przelicze­niu na złotówki). 70% z tej kwoty wpłynęło dzięki oper­a­torom teleko­mu­nika­cyjnym. Nic dzi­wnego, gdyż aż 45 z pięćdziesiątki najwięk­szych oper­a­torów całego świata miało w swo­jej ofer­cie urządzenia tej marki. Całkowite przy­chody firmy sza­cuje się na 220 mil­iardów. Nieźle, hę? Warto nad­mienić jeszcze, że aż 66% zysków Huaweia zostało wygen­erowanych po za grani­cami Chin. W tym roku firma planuje osiągnąć przy­chód rzędu 10–12%.

Via

Ciekawe? Podziel się!