Z bardzo ciekawą inic­jatywą wysunęła się nowo­jorska policja — stworzyła ona aplikację przez­nac­zoną dla urządzeń Apple, która zaw­iera wszys­tkie bieżące infor­ma­cje doty­czące bez­pieczeństwa w mieście.

Amerykańskie służby bez­pieczeństwa nie od dziś uważane są za jedne z najbardziej skutecznych i nowoczes­nych na świecie. Nie inaczej jest w przy­padku New York Police Depar­ta­ment — jej odd­zi­ału z Nowego Jorku. Stworzył on dar­mową aplikację dla iUrządzeń, która może nie sprawi, że już nie staniemy się ofi­arą przestępstwa, lecz za to poz­woli nam dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.

Pro­gram NYPD zaw­iera listę najbardziej poszuki­wanych przestępców, codzi­en­nie dodawane newsy, czy statystyki przestępstw. Warto nad­mienić, że użytkown­icy mogą przekazy­wać anon­i­mowo infor­ma­cje mające związek z czy­nami kar­al­nymi. Jeśli zostałbyś przykład­owo świad­kiem kradzieży roweru, dzięki tej aplikacji możesz przy­czynić się do szyb­szego namierzenia przestępcy poda­jąc wygląd złodzieja oraz kradzionego bicykla. Oczy­wiś­cie, na tym funkcjon­al­ność się nie kończy.

Nowy Jork jest miastem o bardzo wysokim wskaźniku przestępc­zości, gdzie zabójstwa zdarzają się na porządku dzi­en­nym. Z tego powodu taka apka ma sens.

NYPD zostało wydane wyłącznie na plat­formę iOS, choć wkrótce ma pojawić się także android­owy odpowied­nik tej aplikacji. Oczy­wiś­cie, autor aplikacji nie nakłada na użytkown­ika jakichkol­wiek opłat.

Szkoda, że o takiej aplikacji w naszym kraju możemy raczej zapom­nieć. Wszyscy wiemy, jak prezen­tują się służby bez­pieczeństwa w Polsce. Delikat­nie mówiąc, nie są one nastaw­ione na innowacje. Cieszmy się jed­nak, że ist­nieją na świecie miejsca, gdzie sytu­acja wygląda inaczej.

W Polsce pro­gram jest niemal bezużyteczny, lecz jeśli zna­j­dują się wśród was osoby, które chcą z cieka­wości go przetestować, wystar­czy wejść w ten link.

Via

Ciekawe? Podziel się!