Medi­aFire to jeden z najbardziej lubianych ser­wisów ofer­u­ją­cych inter­ne­tową przestrzeń dyskową. Teraz w końcu jego ofic­jalna aplikacja trafia na urządzenia z Androi­dem. Czy warto się nią zainteresować?

Moim zdaniem warto. Medi­aFire to jeden z najprzy­jem­niejszych ser­wisów pozwala­ją­cych na upload­owanie plików do Inter­netu. Jego wielką zaletą jest bardzo duża ilość miejsca przez­nac­zonego dla użytkown­ika — równe 50 GB. Z Medi­aFire możemy zatem korzys­tać na wiele sposobów — udostęp­ni­anie folderu ze zdję­ci­ami z ostat­niej imprezy czy arkusza kalku­la­cyjnego do dal­szej edy­cji na smart­fonie nie będzie już żad­nym prob­le­mem. Żeby nie było jed­nak tak kolorowo, należy wspom­nieć, że w przy­padku braku pop­u­larności wrzu­canych plików (tzn. nie pobieranie ich), zostają one po jakimś cza­sie usuwane z ser­w­era. Aby tego się ustrzec, należy już kupić płatne konto.

Aplikacja oczy­wiś­cie umożli­wia pod­sta­wową edy­cję swoich sieciowych zasobów — możemy zmieniać nazwy plików, wrzu­cać je do fold­erów czy oznaczyć jako pry­watne. Sam inter­fejs zasługuje na pochwały, gdyż jest bardzo schludny i intuicyjny.

Medi­aFire dla sys­temu Android można pobrać za pomocą tego odnośnika do Google Play. Aplikacja jest dar­mowa i wymaga Androida 2.2, więc niemal każdy będzie mógł z niej sko­rzys­tać bez prob­lemów z kompatybilnością.

Swoją drogą, jestem ciekaw, kiedy autorzy pop­u­larnego w naszym kraju i kon­trow­er­syjnego Chomikuj.pl wezmą się za stworze­nie aplikacji umożli­wia­jącej wygodne korzys­tanie z ich strony. To mógłby być hit!

Via

Ciekawe? Podziel się!