Mar­ket­ing w dzisiejszych cza­sach jest niezmiernie ważnym ele­mentem, który nierzadko decy­duje o sukce­sie bądź porażce pro­duk­tów rynkowych. Nie powinno nas zatem dzi­wić, że także i pro­ce­sory mobilne także mają swoje reklamy. Ta od Qual­comma zde­cy­dowanie jest warta obejrzenia!

Smok nad­chodzi — taki tytuł nosi nowa reklama Snap­drag­ona 600 i 800. O samych urządzeni­ach może­cie przeczy­tać więcej w tym tekś­cie, a tutaj posłużę się jedynie ogólnikami:

Snap­dragon 600 to pier­wszy z nich. Zapew­nia o 40% więk­szą wyda­jność, niż w przy­padku Snap­drag­ona S4 Pro, a częs­totli­wość jego tak­towa­nia może wynieść maksy­mal­nie 1,9 GHz. jeszcze lep­iej prezen­tuje się drugi model — Snap­dragon 800, który może charak­tery­zować się mocą nawet 2,3 GHz! Doposażony został w potężny układ graficzny, a ogólna szy­bkość chipsetu wzrośnie aż o 75% w sto­sunku do S4 Pro.

Skupmy się jed­nak na sposo­bie, w jaki Qual­comm rekla­muje swoje pro­dukty. Ja jestem pod wielkim wraże­niem filmiku, który został umieszc­zony na ofic­jal­nym pro­filu YouTube firmy.


Opis filmu w tłu­macze­niu brzmi następująco:

Smok nad­chodzi. Jest mały. Naprawdę mały. Przynosi czystą moc, pręd­kość gwaran­tu­jącą opad szczęki i dłuższy czas pracy na baterii two­jego smart-urządzenia. Dyrek­tor gen­er­alny Qual­comma, Dr. Paul Jacobs zaprezen­tował najnowsze pro­ce­sory Snap­dragon pod­czas jego przemówienia na kon­fer­encji pod­czas CES 2013, na którym wyko­rzys­tał ten film. Nowa linia Snap­drag­onów 800 i 600 zaw­iera szyb­sze CPU, wyższą wyda­jność w grafice i mniejsze zuży­cie baterii. Wkrótce nade­jdą w sercu urządzeń, które kochasz. Dla więcej infor­ma­cji na temat pro­ce­sorów Snapragon, odwiedź adres www.qualcomm.com/snapdragon.

Via

Ciekawe? Podziel się!