Logo-Quiz-Nokia-Symbian

Logo Quiz Nokia

Logo Quiz to gra, która przez długi czas nie dawała mi spać. Uza­leż­ni­a­jąca ale i dająca dużo satys­fakcji z możli­wości rozwiąza­nia kole­jnej zagadki, która doty­czy Loga jakiejś znanej firmy. Tym razem pow­stała wer­sja Logo Quiz na smart­fony Nokia Sym­bian – Symbian^3, Anna, Belle.

Logo Quiz to gra w której będziemy musieli zgad­nąć, jak nazywa się dana firma, której odpowied­nik zna­j­duje się na logo przed­staw­ionym w grze. Sama gra posi­ada setki zagadek oraz kilka poziomów. Z każdym kole­jnym lev­elem jest nieco ciężej. Dodatkowo za 3 zgad­nięte loga możemy sko­rzys­tać z pod­powiedzi przy kole­jnych niewy­jaśnionych logach. Gra bardzo fajna i pole­cam ją Symbianowcą.

Oczy­wiś­cie aplikację pobierze­cie z Nokia Store za darmo. Gra Logo Quiz na sys­tem Sym­bian została zre­al­i­zowana przez PicoBrothers.

PS: Tak, tak – wiemy, że sporo czasu minęło od ostat­niego wpisu na temat aplikacji Sym­bian ale mamy nadzieję, że nadal Nas czyta­cie i w pewnym stop­niu możemy doradzać w kwes­t­i­ach wyboru nowego smartfona!

Ciekawe? Podziel się!