Nad­chodzące targi CES 2013 z pewnoś­cią przyniosą wiele ciekawych pre­mier. Wśród nich będzie trze­cia gen­er­acja Gorilla Glass — bardzo odpornego odpornego szkła, które w przyszłości trafi do wielu smartfonów.

Corn­ing to firma, która słynie z pro­dukcji szkieł o wysok­iej wytrzy­małości przez­nac­zonych do smart­fonów. Jej tech­nolo­gia Gorilla Glass sprawia, że ekrany mil­ionów smart­fonów na całym świecie są odporne na zarysowa­nia i pęknię­cia. Co wprowadzi kole­jna — już trze­cia — gen­er­acja tego wyjątkowego szkła?

Co nowego wniesie Gorilla Glass 3? W tej odsłonie ryzyko pow­stawa­nia widocznych rys ma zmaleć o 40%, a całkowita odporność na zarysowa­nia ma wzros­nąć trzykrot­nie. Jeśli jed­nak uda nam się w jakiś sposób zarysować ekran smart­fona, to powinien ucieszyć nas fakt, że owe rysy nie pogłębią się tak szy­bko, jak poprzed­nio — odporność pod tym wzglę­dem ma wzros­nąć o połowę.

Niestety, nie wiemy nic o wzroś­cie wytrzy­małości na upadki z wysokości. Miejmy nadzieję, że pod tym wzglę­dem szk­lany goryl poradzi sobie lep­iej od wcześniejszych odsłon tej tech­nologii, gdyż to właśnie one są piętą achille­sową Gorilla Glass. Czy tym razem nie będziemy musieli już wstrzymy­wać odd­echu, gdy nasze smart­fony będą uderzać ekranem o podłogę? Myślę, że na ten moment będziemy musieli sobie jeszcze trochę poczekać.

Targi elek­tron­iki CES 2013, na których owe szkło zostanie zaprezen­towane, będą mieć miejsce od 8 do 11 sty­cz­nia w Las Vegas.

Via

Ciekawe? Podziel się!