Jako, że nad­szedł już kole­jny rok, z pewnoś­cią w najbliższych cza­sach będziemy mogli liczyć na sporo pod­sumowań. Tym razem popa­trzymy na wzrost pop­u­larności mobil­nych sys­temów ubiegłego roku.

Nie będzie dużym zaskocze­niem, że w 2012 roku najbardziej wybił się Win­dows Phone. Oczy­wiś­cie, przy­czyniła się do tego pre­miera jego najnowszej odmi­any — Win­dows Phone 8.

W roku 2012 pow­stało sporo nowych smart­fonów bazu­ją­cych na sys­temie giganta z Red­mond. Na początku roku pojaw­iły się Nokie z serii Lumia: Lumia 610, Lumia 800 i Lumia 900, nato­mi­ast w październiku miała miejsce huczna pre­miera Win­dows Phone 8, z którego sko­rzys­tała m.in. Nokia Lumia 920.

Win­dows Phone 8 miał wprowadzić rewolucyjne zmi­any wzglę­dem swo­jego poprzed­nika i wychodzi na to, że spotkał się z pozy­ty­wnym odbiorem zarówno wśród użytkown­ików, jak i wiernych fanów WP7.

Według wykresu, w ubiegłym roku wzrost pop­u­larności Win­dows Phone wyniósł 289%, więc niemal trzykrotny. Jest to abso­lutny rekord wśród wszys­t­kich sys­temów oper­a­cyjnych zna­j­du­ją­cych się na rynku. nie ma się jed­nak czemu dzi­wić — należy też przyz­nać, że 2011 nie był udanym rok­iem dla pro­duktu Microsoftu.

Jak nato­mi­ast prezen­tują się pozostałe OS-y? Ich wzloty i upadki nie są tak efek­towne, jak wyżej opisy­wany wynik. Android znalazł się na drugiej pozy­cji z 52-procentowym wzrostem pop­u­larności. Applowski iOS zamyka grono sys­temów o wzras­ta­jącej ten­dencji z wynikiem 16%.

Spadek zal­iczyły nato­mi­ast Bada (-35%), Black­Berry (-55%) oraz Sym­bian (-74%). Nie ma tu żad­nego zaskoczenia — wszys­tkie z tych sys­temów są już przes­tarzałe i ofer­ują znacznie mniej możli­wości od konkurencji. Jako, że Sym­bian i Bada mają już znikome wspar­cie, ich pozy­cja będzie spadać coraz bardziej. Black­Berry może jed­nak odzyskać dawny blask za sprawą nowej, dziesiątej wer­sji, która zosta­nia wydana już na początku tego roku.

Via

Ciekawe? Podziel się!