W Polsce bez prob­lemu możemy natrafić na tele­fony komórkowe stwor­zone z myślą o starszych ludzi­ach. Prob­lem z nimi jest taki, że za ich pomocą nie przegląd­niemy Inter­netu czy nie nakręcimy nim klipu wideo. Kres temu ma położyć Fujitsu, ofer­u­jąc smart­fona opartego na Androidzie przez­nac­zonego dla tej właśnie grupy docelowej.

Zaraz… Smart­fon z Androi­dem dla seniora? Czy oni osza­leli?” — tak wyglą­dała moja pier­wsza myśl na temat tej wiado­mości. Zielony Andrzej jest jed­nym z naj­cięższych w obsłudze sys­temów oper­a­cyjnych na tele­fony komórkowe i nie wyobrażam sobie emery­tów korzys­ta­ją­cych z urządzeń tego rodzaju.

Na szczęś­cie, zdaje się, że Fujitsu wie co robić. To za sprawą nakładki sys­te­mowej, którą obdarzy swoje smart­fony. Zrywa ona ze wszys­tkim tym, co zna­cie z pozostałych Androidów i kom­plek­sowo przeo­braża inter­fejs. Do dys­pozy­cji mamy wielkie, kon­trastu­jące kolorem przy­ciski wyposażone w łatwe do zrozu­mienia pik­togramy, a sam sposób sterowa­nia w mniejszej mierze polega na wykony­wa­niu gestów. Zmody­fikowano nawet pasek noty­fikacji, przez co prak­ty­cznie nie da się rozpoz­nać na pier­wszy rzut oka, że smart­fon korzysta z Androida 4.0 Ice Cream Sand­wich.

Do tej pory Fujitsu sprzedawał — korzys­ta­jący z powyższego udo­god­nienia — model Raku Raku wyłącznie na tere­nie Japonii. Teraz na szczęś­cie zmienia swoją poli­tykę sprzedaży i zamierza udostęp­nić go Europie i Stanom Zjed­noc­zonym. Niestety, oper­a­torzy do tej pory mil­czą i nie wiemy, gdzie i kiedy dokład­niej pojawi się ten smartfon.

Czy propozy­cja Fujitsu się przyjmie? Pomysł według mnie jest co prawda intere­su­jący, lecz bardzo karkołomny i wąt­pię, aby jego pro­duk­tem zain­tere­sowała się grupa docelowa. Mniej skom­put­ery­zowani staruszkowie nie będą chcieli wydać na tele­fon dużej ilości gotówki, toteż kupią oni proste Nokie bądź urządzenia przy­pom­i­na­jące z wyglądu kalku­la­tor. Jeśli jed­nak nasz starzec nie będzie miał prob­lemu z przyswa­janiem sobie nowinek tech­no­log­icznych, to zde­cy­dowanie lep­iej byłoby dla niego wybrać Nokię Lumia 610 dzi­ała­jącą pod kon­trolą Win­dows Phone 7. A co wy o tym sądzicie?

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!