Black­Berry to w Polsce dość nis­zowy pro­du­cent smart­fonów. Oso­biś­cie znam tylko dwie osoby, które na co dzień korzys­tają z wyt­worów tej właśnie firmy. W 2013 roku być może jej pop­u­larność wzrośnie za sprawą nad­chodzącego sys­temu Black­Berry 10, a pier­wszy smart­fon, który będzie z niego korzys­tał, już został uch­wycony na fotografiach.

Na Dai­ly­Mo­bile rzadko piszemy o Jeżynie. Szcz­erze, sam nie przepadam za ich tele­fon­ami. Są one stwor­zone z myślą po klien­cie biz­ne­sowym — cechami kluc­zowymi w nich są dobry klient pocz­towy, klaw­iatura QWERTY oraz… funkcje mul­ti­me­di­alne ogranic­zone do min­i­mum. Kiedyś takie pode­jś­cie być może i gwaran­towało jakiś sukces wśród pewnej grupy klien­tów, lecz w dobie smart­fonów z iOS i Androi­dem, które radzą sobie zarówno z zada­ni­ami biz­ne­sowymi, jak i mul­ti­me­di­ami znacznie lep­iej, komórki Black­Berry stały się po prostu przestarzałe.

być może nową jakość w pro­dukty amerykańskiej Jeżyny wniesie zapowiadany od dłuższego czasu sys­tem oper­a­cyjny Black­Berry 10. Zostanie on wydany na początku 2013 roku i ma szanse osiągnąć w naszych rejonach więk­szą popularność.

W tym celu pomóc ma smart­fon X10, którego zdję­cia wyciekły do sieci. Ma on charak­tery­zować się niety­powym, bo kwadra­towym ekranem o rozdziel­czości 720 x 720 pik­seli i niez­nanej przekąt­nej. Pod nim zna­jdzie się czterorzę­dowa klaw­iatura QWERTY z ozdob­nymi sre­brnymi ele­men­tami. W górnej części przodu obu­dowy dostrzec można oko kamery do wide­orozmów. Oczy­wiś­cie, z tyłu także zna­jdziemy aparat, choć nie wiemy, w jaką matrycę zostaną wyposażone.

Black­Berry X10 ma zostać ofic­jal­nie zaprezen­towany 30 sty­cz­nia w Nowym Jorku. Czeka­cie na niego? Ja mam mieszane odczucia.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!