Dane statysty­czne Nielsena ujawniły nam podział smart­fonów ze względu na sys­tem oper­a­cyjny. Choć mogłoby się wydawać, że pozy­cja Apple jest tam niezach­wiana, to jed­nak jej sys­tem musi ustąpić Android­owi.

Z rankingu jed­nego z czołowych badaczy rynkowych, firmy Nielsen, możemy rzu­cić okiem na pro­cen­towe wyniki sprzedaży smart­fonów w Stanach Zjed­noc­zonych. Dane pochodzą z przedzi­ału cza­sowego od sty­cz­nia do października bieżącego roku.

Jak wyraźnie widać, Android trzyma się zde­cy­dowanie najlepiej i to on domin­uje amerykańskim rynkiem. Ponad połowa smart­fonów kupi­onych w 2012 roku korzysta z sys­temu Google’a.

Na drugim miejscu zna­j­duje się oczy­wiś­cie Apple ze swoim iPhonem. Oso­biś­cie spodziewałem się lep­szego wyniku giganta z Cuper­tino, choć 35% to wciąż bardzo dobry wynik. Trzeba pamię­tać też o tym, że Apple sprzedaje prak­ty­cznie jeden model smart­fona, nato­mi­ast Androidów jest cała masa.

Trze­cie miejsce zaj­muje Black­Berry, które wciąż sobie jeszcze jakoś radzi z wynikiem 7%. Pode­jrze­wam jed­nak, że w 2013 roku ten wynik stanie się jeszcze gorszy, chyba że zapowiadany Black­Berry 10 stanie się rzeczy­wistym przełomem, choć mnie ten sys­tem nie przekonuje. Na pozostałych rynkach pozy­cja Jeżyny jest dużo słab­sza i w niek­tórych kra­jach mieści się w grani­cach błędu statystycznego.

Ostat­nim wyszczegól­nionym graczem jest Win­dows Phone, które zajęło zaled­wie 2% rynku. Myślę jed­nak, że to ten sys­tem wkrótce wstrzeli się w miejsce Black­berry, a pre­miery takie, jak Nokia Lumia 920 pozwalają pozy­ty­wnie myśleć o przyszłości tego OS-a.

Pozostałe 5% należą do smart­fonów dzi­ała­ją­cych na innych sys­temach oper­a­cyjnych, a więc m.in. Badzie, MeeGo i Sym­bianie.

Via

Ciekawe? Podziel się!