Where’s My Water? i Where’s My Perry? to jedne z najpop­u­larniejszych gier dostęp­nych w App Store i Google Play. Teraz w te pro­dukcje mogą grać także posi­adacze smart­fonów opar­tych na sys­temie Win­dows Phone 8.

Obie pro­dukcje pow­stały z ręki Dis­neya, słyn­nego pro­du­centa filmów ani­mowanych. Są bardzo podobne do siebie i (pisząc w skró­cie) mamy w nich za zadanie manip­u­lować stru­mie­niem wody (W Where’s My Perry? woda wys­tępuje także w postaci stałej i gazowej) tak, aby trafił do spec­jal­nych dysz. Oczy­wiś­cie, po drodze niejed­nokrot­nie natrafimy na przeszkody takie, jak skażona ciecz.

Wielkimi atu­tami Where’s My Perry/Water? zde­cy­dowanie są przy­jemna oprawa audiow­iz­ualna i mno­gość poziomów. Where’s My Water? zaw­iera ich już ponad 400, a ta liczba cią­gle rośnie wraz z kole­jnymi aktualizacjami.

Jak wygląda roz­gry­wka? Najlepiej przed­stawić to za pomocą filmików:

Where’s My Perry?:

 

Where’s My Water?:

Wydanie gier na plat­formę Win­dows Phone 8 powoduje, że od tej pory cieszyć się nimi będą mogli posi­adacze takich smart­fonów, jak Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 620, HTC 8S i HTC 8X.

W Mar­ket­place obie gry kosz­tują po 3,49 zł, co jest naprawdę okazyjną ceną. Na Androidzie ceny stoją na delikat­nie niższym poziomie, a na iOS kosz­tują po dolarze. Warto dodać, że na WP7 i na zielonego robo­cika tytuły wys­tępują także w dar­mowych, okro­jonych wersjach.

Where’s My Perry? — Win­dows Phone 8 (3,49 zł, dostępne demo)

Where’s My Water? — Win­dows Phone 8 (3,49 zł, dostępne demo)

Where’s My Perry? — Android (3,38 zł)

Where’s My Perry? Free– Android (bezpłatny)

Where’s My Water? — Android (3,11 zł)

Where’s My Water? Free — Android (bezpłatny)

Where’s My Perry? — iOS (0,99$)

Where’s My Water? — iOS (0,99$)

Ciekawe? Podziel się!