Nokia nas oszukała. Obiecała swoim klien­tom ofic­jalne wydanie aktu­al­iza­cji do Win­dows Phone 7.8 na początku 2013 roku. Brzmi to dzi­wnie, lecz fiński pro­du­cent nie dotrzy­mał słowa i… wypuś­cił swoje uak­tu­al­nie­nie szy­b­ciej, niż zapew­niał. A przy­na­jm­niej tak się początkowo zdawało… Co się kryje pod tym kuri­ozal­nym nagłówkiem? Szczegóły zna­jdziecie w rozwinięciu.

W ostat­nich dni­ach listopada posi­adaczami smart­fonów Nokia Lumia pier­wszej gen­er­acji wstrząs­nęła wiado­mość, jakoby aktu­al­iza­cja o nazwie Win­dows Phone 7.8 do ich komórek zostanie udostęp­niona do pobra­nia dopiero na początku przyszłego roku. W zeszłym tygod­niu nato­mi­ast insta­lacja WP 7.8 stała się już możliwa, choć za pomocą niekon­wencjon­al­nych i nie­ofic­jal­nych metod. Teraz jest już inaczej, gdyż aktu­al­iza­cja została już udostęp­niona dla Nokii Lumia 800.

No, przy­na­jm­niej takie rewelacje mogliśmy usłyszeć od wczo­raj za sprawą wielu por­tali inter­ne­towych. Zaczęło się od holen­der­skiego wp7.nl, które poin­for­mowało, że po podłącze­niu osiem­setki poprzez Zune, następuje pro­ces aktu­al­iza­cji składa­jący się z pobra­nia i zain­stalowa­nia czterech mniejszych części (w tym update ker­nela). Niestety, wielu użytkown­ików nie mogło pobrać łatki. Początkowo sąd­zono, że  aktu­al­iza­cja obec­nie doty­czy wyłącznie Nider­landów, lecz prawda leżała gdzie indziej.

Dziś Nokia ofic­jal­nie poin­for­mowała, że uak­tu­al­nie­nie co prawda miało miejsce, lecz wyłącznie dla urządzeń przed­pro­duk­cyjnych w celu wye­lim­i­nowa­nia ewen­tu­al­nych błędów. Nor­malne wydanie Lumii 800 nie otrzy­mało możli­wości pobra­nia WP 7.8.

Sam update nie różnił się za bardzo od tego, co widzieliśmy w WP7.8 z Nav­i­firm. Wciąż brakuje w nim dodatkowych aktu­al­iza­cji, jak np. Cinemagraph.

Co w końcu z aktu­al­iza­cją? Ofic­jal­nie będzie dostępna jed­nak w przyszłym roku. Tak, jak zapowiadano.

Via/Via

 

Ciekawe? Podziel się!