Zaskoczeni? Aktu­al­iza­cja miała trafić w ręce posi­adaczy Win­dows Phone’ów dopiero w przyszłym roku, lecz jak się okazuje, już można ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia poprzez opro­gramowanie Nav­i­firm. To jak, instalujemy?

Szcz­erze, zaskoczyła mnie ta wiado­mość. Długo wyczeki­wana aktu­al­iza­cja Win­dows Phone 7.8 dla smart­fonów Nokia Lumia pier­wszej gen­er­acji już jest gotowa do pobiera­nia. Update należy pobrać przez Nav­i­firm, który jest uni­w­er­sal­nym narzędziem do pobiera­nia nowych wer­sji softu zna­j­du­ją­cych się na ser­w­er­ach Nokii. Należy mieć jed­nak na uwadze, że nie została jeszcze udostęp­niona pol­ska wer­sja opro­gramowa­nia, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć jej bry­tyjskiego odpowiednika.

W chwili pisa­nia tego tek­stu Win­dows Phone 7.8 można było pobrać już na wszys­tkie smart­fony Nokii z Win­dows Phone 7, z wyjątkiem Nokii Lumia 610 NFC, lecz być może niebawem uleg­nie to zmianie.

Aktu­al­iza­cja zaw­iera nowy ekran star­towy, więcej kolorów inter­fe­jsu do wyboru, możli­wość ustaw­ienia tapety z usługi Bing, oraz kon­trolę rodzi­ciel­ską. Niestety, wciąż brakuje aplikacji takich, jak Cin­ema­graph, edy­tor dzwonków i narzędzie do wysyła­nia plików poprzez Blue­tooth - te zna­jdą się dopiero w dniu “prawdzi­wej” pre­miery systemu.

Ofic­jal­nie, do zain­stalowa­nia z poziomu tele­fonu, aktu­al­iza­cja trafi na WP7 na początku przyszłego roku. Jeśli nie znasz się na flashowa­niu tele­fonów, być może będzie lep­iej trochę poczekać — nieu­miejęt­nie wyko­nany update może spowodować nieod­wracalne skutki.

AKTUALIZACJA: Nasz czytel­nik donosi, że już teraz można wysyłać bez prob­lemu pliki za pomocą Bluetooth

Via/Via/Via

 

Ciekawe? Podziel się!