Tworząc mobilne sys­temy oper­a­cyjne, pro­gramiści muszą mieć na uwadze wiele rozwiązań ułatwia­ją­cych codzi­enne korzys­tanie ze smart­fonów, choć nie wszys­tkie z nich widać na pier­wszy rzut oka. Tak jest właśnie z klaw­iaturą w Win­dows Phone 8

Klaw­iatury ekra­nowe, choćby te najbardziej dopra­cow­ane, ciężko przyrów­nać w wygodzie użytkowa­nia do trady­cyjnych, fizy­cznych QWERTY. Na szczęś­cie, czasy Sam­sunga Avilli czyNokii 5800 Xpress­Mu­sic minęły bezpowrot­nie i na współczes­nych smart­fonach z ekranami dotykowymi możemy w naprawdę wygodny sposób pisać nawet długie wiadomości.

Sposobów na dobrą klaw­iaturę dotykową jest kilka. Jed­nym z nich jest pisanie w stylu Swype, które sprawdza się świet­nie na ekranach o przekąt­nej do 4″. Polega ono na prze­suwa­niu palca po klaw­iaturze, zakreśla­jąc ścieżkę odpowiada­jącą danemu wyra­zowi. Niestety, ta metoda wprowadza­nia tek­stu śred­nio się sprawdza na więk­szych wyświ­et­laczach, a o wyko­rzys­ta­niu jej w table­tach należy per­ma­nent­nie zapomnieć.

Klaw­iatury typu SwiftKey 3, w prze­ci­wieńst­wie do Swype, korzys­tają z bardziej trady­cyjnego sposobu wpisy­wa­nia tek­stu, które polega na wys­tuki­wa­niu kole­jnych liter. Pro­gram w cza­sie rzeczy­wistym przewiduje, co mamy zamiar napisać i dzięki wbu­dowanemu słown­ikowi możemy łatwo naprawić swoje błędy. Wiele z takich klaw­iatur uczy się naszego stylu pisa­nia i doboru słown­ictwa, dzięki czemu ich skuteczność jest naprawdę wysoka.

Jak nato­mi­ast prezen­tuje się rozwiązanie od Microsoftu? Po prostu popatrzcie:


Wygląda efek­townie, nie uważa­cie? W ang­iel­skiej odmi­anie, słownik klaw­iatury w Win­dows Phone 8 zaw­iera budzące respekt 600 tys. wyrazów. Przeprowad­zone testy wykazały, że ten sposób wprowadza­nia tek­stu posi­ada skuteczność rzędu 94%. Wow!

Via

Ciekawe? Podziel się!