W świecie smart­fonów często używa się pojęć typu Pen­tile, Super AMOLED czy Super LCD 3. Dla prze­cięt­nego użytkown­ika niewiele one znaczą. Za pomocą zdjęć i opisów przed­stawię, jaka jest realna różnica w poszczegól­nych tech­nolo­giach i czym tak na prawdę jest Pentile.

Nie od dziś utarło się przeko­nanie, że ekrany Pen­tile są czymś złym. Owszem — taka matryca ma swoje wady. Zami­ast z trzech równorzęd­nych sub­pik­seli (czer­wony, zielony, niebieski — RGB), zaw­iera dwa duże i dwa małe (duże: niebieski, czer­wony, małe: dwa zielone — RGBG). Widać to świet­nie na poniższym zdję­ciu mikroskopowym — na lewo zna­j­duje się trady­cyjne RGB, nato­mi­ast z prawej strony widać matrycę Pentile.

Pen­tile gani się przede wszys­tkim za to, że wyświ­et­lane na nim małe obiekty mają wyszczer­bione, nierówne krawędzie, a odczuwalna rozdziel­czość zdaje się być niższa, niż w rzeczy­wis­tości. Z drugiej strony, takie rozwiązanie jest znacznie tańsze w pro­dukcji, zużywa mniej baterii oraz przekłada się pozy­ty­wnie na żywot­ność ekranu.

Z matrycy Pen­tile najchęt­niej korzysta Sam­sung - to na niej opier­ają się ekrany Super AMOLED stosowane m.in. w Sam­sungu Galaxy S, Galaxy S III, Galaxy Nexus oraz rodz­ina Galaxy Note. Z układu RGBG korzys­tają także Nokia N9, Nokia Lumia 800, Motorola RAZR czy HTC One S.

Poniżej zamieszczam zbliże­nie na ekrany dwóch smart­fonów korzys­ta­ją­cych z wyświ­et­lacza Super AMOLED. Zarówno Galaxy Nexus, jak i S III posi­adają rozdziel­czość 720x1280 pik­seli. Warto zwró­cić uwagę na czer­wień litery M — wyraźnie widać charak­terysty­czny wzór.

Jak nato­mi­ast Pen­tile sprawdza się w bezpośred­nim porów­na­niu z innymi tech­nolo­giami? Poniżej widać zbliże­nia na ekrany dwóch smart­fonów od HTC z serii One — topowy One X i model z nieco niższej półki, One S. HTC One X wyróż­nia się ekranem Super LCD 2, który do momentu pre­miery Droida DNA był uważany za najlep­szy wyświ­et­lacz na rynku. Jego rozdziel­czość wynosi 720x1280 pik­seli. HTC One S posi­ada gorszy Pen­tile 540x960, który na tle HOX-a wypada bardzo słabo. Poza charak­terysty­cznym wzorem na czer­wonej emce, możemy dostrzec różową poświatę na krawędzi ikony. Z tej odległości można już bez prob­lemu rozróżnić poje­dyncze subpiksele.

 

 

Nie mogę jed­nak stwierdzić, że obraz z HTC One X jest ide­alny z jed­nego względu - HTC Droid DNA prezen­tuje się jeszcze lep­iej (Super LCD 3). W porów­na­niu z Sam­sungiem Galaxy Note II (który ma wyświ­et­lacz wyko­nany w tej samej tech­nologii, co SGS III) obraz wydaje się przy­jem­nie szczegółowy i nawet w tak dużym pow­ięk­sze­niu bardzo słabo widać poje­dyncze pik­sele. Zde­cy­dowanie najprzy­jem­niej prezen­tuje się w tym przy­padku też i sama charak­terystyka kolorów, która jest przy­jem­nie ciepła. W przy­padku Galaxy Note 2, obraz wydaje się być postrzę­pi­ony i widać niewielkie ząbkowanie, lecz kogo by to obchodz­iło, skoro jest ono naprawdę niewielkie nawet w takim przybliżeniu?

Czytel­nik po tej lek­turze powinien sobie uświadomić jedno: wśród nowych smart­fonów Pen­tile cechuje się naj­gorszą jakoś­cią, a HTC Droid DNA roz­gramia całą resztę. Jak jed­nak całość przekłada się na rzeczy­wis­tość? O ile nie pod­chodzi­cie do każdego smart­fona z lupą, będziecie zad­owoleni z każdego wyświ­et­lacza mającego rozdziel­czość 960 x 540 pik­seli bądź wyższą — już wtedy obraz staje się niemal ide­al­nie ostry, gdyż jesteśmy tylko ludźmi, a nasz wzrok nie jest doskon­ały. Nawet Pen­tile radzi sobie naprawdę wystar­cza­jąco dobrze, choć dla wprawnego użytkown­ika nie jest dużym prob­le­mem rozróżnie­nie matrycy Pen­tile od RGB.

Rozdziel­czość i rodzaj matrycy to jedno — wyświ­et­lacz cechują także inne para­me­try. Z tego powodu z ręką na sercu mogę stwierdzić, że panel Nokii Lumia 920 jest co najm­niej równie dobry, co Droida DNAmożna go obsługi­wać w rękaw­iczkach, reaguje najszy­b­ciej ze wszys­t­kich i fan­tasty­cznie odw­zorowuje kolory. W real­nym świecie te cechy są nie mniej ważne, jak kos­micznie wysoka rozdziel­czość czy układ sub­pik­seli widoczny pod mikroskopem.

Via/Via/Via/Via

Ciekawe? Podziel się!