Nokia Lumia 920 photo

Postanow­iłem sprawdzić, jak radzi sobie aparat w smart­fonie Nokia Lumia 920 w plen­erze. Dlat­ego też wybrałem się w oko­lice Jeziora Mal­tańskiego w Poz­na­niu by uwiecznić kilka mniej lub bardziej atrak­cyjnych zdjęć — zapraszam do galerii i kilku moich prze­myśleń na temat aparatu w Nokii Lumii 920.

Zdję­cia wyko­nane smart­fonem Nokia Lumia 920 są bardzo dobrej jakości. I choć musi­cie mieć na względzie, że fotograf raczej ze mnie żaden, to nie odbija się to raczej negaty­wnie na jakości fotek. Bardzo pozy­ty­wne wraże­nie zro­biły na mnie zdję­cia wykony­wane w bliskiej odległości przed­miotu, który fotogra­fu­jemy. Wystar­czyło wybrać w ustaw­ieni­ach scenę zbliże­nie i już zdję­cie wychodz­iło niemal per­fek­cyjnie (zdję­cia pomarańc­zowych owoców na krzaku).

Oczy­wiś­cie Nokia Lumia 920 robi także świetne zdję­cia w nocy, o czym mogliś­cie przekonać się w filmiku: To Właśnie Lumia: tech­nolo­gia Pure­View w smart­fonie Nokia Lumia 920. Niestety oso­biś­cie nie mogę się z Wami podzielić tymi fotkami — jak wiadomo w nocy życie kwit­nie i niekoniecznie wszys­tko musi widzieć światło dzi­enne. W galerii poniżej zna­jdziecie tylko jedno zdję­cie wyko­nane w niemal całkowicie ciem­nym pomieszcze­niu. W przy­padku takich zdjęć należy ustawić opcję sceny na noc. Innych ustaw­ień zdjęć nie dotykałem — ustaw­ione były na automat w myśl zasady: skoro się na czymś nie znasz to lep­iej nic w tym aspekcie nie zmieniaj i licz na pro­fesjon­al­izm innych (w tym przy­padku automaty­cznych ustaw­ień smartfona).

PS: niek­tóre zdję­cia nie pochodzą oczy­wiś­cie z okolic Malty, niem­niej jed­nak stwierdz­iłem, że warto je dodać.

WAŻNE: aby zobaczyć pełen efekt zro­bionego zdję­cia należy na nie kliknąć i pow­ięk­szyć do maksy­mal­nego rozmi­aru (rzeczywistego).

Podziel­cie się swoimi spostrzeże­ni­ami? Daj­cie znać w komen­tarzach, co byś­cie chcieli zobaczyć w wyko­na­niu Nokii Lumii 920?

Ciekawe? Podziel się!