Win­dows Phone 7.8 - usprawniona wer­sja WP7 - miał nade­jść wkrótce po pre­mierze Win­dows Phone 8. Microsoft niestety nie spieszy się z wprowadze­niem aktu­al­iza­cji: nade­jdzie ona dopiero na początku 2013 roku.

Posi­adacze smart­fonów Win­dows Phone pier­wszej gen­er­acji mogą czuć się niezad­owoleni — czeka ich co najm­niej miesiąc czeka­nia na wyczeki­waną aktu­al­iza­cję od Microsoftu. Win­dows Phone 7.8 ma wprowadzić parę dobrych zmian, z których najbardziej widoczną będzie prze­mod­e­lowanie ekranu głównego. Oprócz tego, łatwiejsze stanie się przesyłanie plików przez Blue­tooth oraz zarządzanie dzwonkami.

W oświad­cze­niu Microsoft napisał, że prag­nie jak najszy­b­ciej oddać aktu­al­iza­cję w ręce użytkown­ików, lecz jej pro­dukcja jest skom­p­likowanym i dłu­gotr­wałym pro­ce­sem. Firma współpracuje z oper­a­torami i pro­du­cen­tami podze­społów, aby Win­dows Phone 7.8 stał się sys­te­mem wyjątkowo płyn­nym i wygodnym.

Niestety, nie została podana szczegółowa data, której powin­niśmy wyczeki­wać. Dowiedzieliśmy się tylko, że WP 7.8 zostanie wydany na początku 2013 roku.

Smart­fony, których doty­czy pro­ces aktu­al­iza­cji to między innymi pop­u­larne w naszym kraju Lumie: Nokia Lumia 610, Nokia Lumia 710, Nokia Lumia 800 i Nokia Lumia 900. Dzięki bliskiej współpracy obu firm możemy mieć pewność, że wszys­tkie z powyższych urządzeń otrzy­mają update. Gorzej jest z LG - ten pro­du­cent wydał oświad­cze­nie, w którym poin­for­mował o braku planów aktu­al­iza­cji swoich smart­fonów do sys­temu Win­dows Phone 7.8.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!