W końcu doczekaliśmy się długo zapowiadanej aktu­al­iza­cji HTC One X do Androida w wer­sji 4.1 Jelly Bean. Posi­adacze między­nar­o­dowej wer­sji tego smart­fona mogą już ją pobrać.

HTC One X to flagowiec tajwańskiego pro­du­centa, który jako jeden z kilku mod­eli aktu­al­iza­cję miał zapowiedzianą już od dawna. Niestety, czas mijał, a żelki nie nad­chodz­iły. W między­cza­sie dowiedzieliśmy się, że HTC ograniczyło listę mod­eli obję­tych pro­ce­sem aktu­al­iza­cji o parę mod­eli, lecz w końcu nas­tał ten długo wyczeki­wany dzień — od dziś można na One X pobrać Jelly Beana.

Aktu­al­iza­cja wnosi odświeżoną nakładkę sys­te­mową Sense 4+ i wiele innych usprawnień. Mówi się o lep­szym gospo­darowa­niu energią i o mniejszym wydziela­niu ciepła.

Niestety, pomimo dostęp­ności nowego sys­temu dla między­nar­o­dowej wer­sji smart­fona, wiele osób skarży się na  brak możli­wości jego pobra­nia na niebrandowanych pol­s­kich HOX-ach. Miejmy nadzieję, że wkrótce sytu­acja się zmieni i wszyscy posi­adacze topowego HTC będą mogli sko­rzys­tać z Androida 4.1.

Aby pobrać aktu­al­iza­cję, należy wejść w ustaw­ienia tele­fonu i wybrać tam odpowied­nią opcję. Wtedy to zostanie ściąg­nięta niewielka paczka o wadze 1,6 MB, a dopiero po niej zacznie się pro­ces pobiera­nia  fak­ty­cznego update’u. Warto zwró­cić uwagę na fakt, czy posi­adamy wystar­cza­jącą ilość wol­nego miejsca - plik waży 365 MB.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!