HTC Droid DNA to jeden z naj­ciekawszych smart­fonów wydanych w ostat­nim cza­sie. Przez jed­nych został okrzyknięty mobil­nym królem, lecz Inter­net ugina się także pod falą kry­tyki skierowanej w jego stronę. Mimo to, z pewnoś­cią znalazłby rzeszę fanów na starym kon­ty­nen­cie. Niestety, niemiecki odd­ział HTC twierdzi, że Europa nie otrzyma swo­jego Droida DNA.

Zaskaku­jąca wieść dotarła zza naszej zachod­niej granicy. W piątek niemiecki odd­ział HTC na Face­booku opub­likował następu­jące oświadczenie:

Deluxe niestety nie trafi do Europy.

W tym krótkim i dosad­nym zda­niu niemieckie HTC przed­staw­iło wiado­mość, której nie spodziewał się chyba nikt.

Pię­ciocalowy tableto­fon od HTC został po raz pier­wszy przed­staw­iony w Japonii pod nazwą J But­ter­fly. Niedawno trafił do Stanów Zjed­noc­zonych, gdzie znany jest jako Droid DNA. Ostat­nia w kole­jce miała być wer­sja między­nar­o­dowa, przez­nac­zona na pozostałe rynki, w tym do Europy — model DLX/Deluxe. Niestety, HTC Ger­many z przeko­naniem infor­muje, że Europe­jczycy z nowym pot­workiem od HTC mogą się pożegnać.

Sprawa nabrała dzi­wnego obrotu. Jakiś czas temu do Inter­netu prze­dostały się w formie prze­cieku zdję­cia ukazu­jące HTC Deluxe (znaleźć je może­cie na dole artykułu). Zatem czy była to wyłącznie bardzo udana misty­fikacja? To byłoby co najm­niej dziwne.

 

Via

Ciekawe? Podziel się!