Świat smart­fonów i tabletów prze­siąknięty jest obec­nie Androi­dem i iOS-em. Na razie nic się nie zanosi, aby pow­stał sys­tem mogący konkurować pop­u­larnoś­cią z tymi dwoma. Jolla Mobile twierdzi jed­nak, że zna­jdzie się miejsce dla jeszcze jed­nego gracza na rynku i prezen­tuje swój sys­tem Sail­fish OS.

Jolla Mobile to firma, której twór­cami są byli pra­cown­icy Nokii. Gdy Stephen Elop zmienił kierunek roz­woju Nokii w stronę Win­dows Phone porzu­ca­jąc przy tym mające wielu zwolen­ników MeeGo, osoby zna­j­du­jące się na wyso­kich stanowiskach dzi­ału MeeGo postanow­iły założyć własną firmę rozwi­ja­jącą kon­cept tego systemu.

W ten sposób zrodził się Sail­fish OS, który właśnie został zaprezen­towany. Oto on:

Trzeba przyz­nać, że wiz­ual­nie pro­dukt Jolli sprawia świetne wraże­nie. Mno­gość ani­macji, sposób naw­igacji i min­i­mal­isty­czny styl spowodowały u mnie bardzo pozy­ty­wne wraże­nie. Jest to połącze­nie ele­men­tów znanych z Win­dows Phone, Androi­dem oraz MeeGo.

Sys­tem ma mieć bardzo otwartą struk­turę. Twórcy zapowiadają, że zna­jdzie on zas­tosowanie w smart­fonach, table­tach, a nawet w telewiz­o­rach i jeszcze innych urządzeni­ach. Sail­fish OS ma mieć pre­mierę w przyszłym roku, praw­dopodob­nie w jego drugim kwartale. Już teraz firma twierdzi, że jej pro­dukt trafi do sze­rok­iej gamy urządzeń różnych pro­du­cen­tów i pracuje nad umowami z nimi.

Miejmy nadzieję, że pomysł nie spali na panewce i Sail­fish OS się przyjmie. Byłoby naprawdę ciekawie, gdyby iOS i Android zyskały dodatkowego konkurenta. Ja oso­biś­cie trzy­mam kciuki za Jollę.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!