Nokia wraz z nową odsłoną swoich map postanow­iła, że będzie ona dostępna dla szer­szego grona — teraz aplikacje HERE Maps zaw­itała na urządzenia Apple.

Wydawanie aplikacji na konkuren­cyjne sys­temy oper­a­cyjne to dla Nokii zupełna nowość. Jeszcze nigdy nie doszło do podob­nej sytu­acji, więc jest to wiado­mość zgoła wyjątkowa.

Nokia HERE to odpowiedź Nokii na coraz lep­iej sobie radzące pro­gramy naw­iga­cyjne Apple’a czy Google’a. Od zamierzchłych cza­sów fiński pro­du­cent uznawany jest za przodown­ika w kwestii jakości dostar­czanych map. Prob­le­mem była jedynie dostęp­ność, lecz teraz wcale nie trzeba już mieć smart­fona Nokii, by cieszyć się ich dobrodziejstwem.

Aplikacja waży zaled­wie 3,7 MB i może ją pobrać każdy posi­adacz iPhone’a, iPod Touch czy iPada pracu­jącego na wer­sji opro­gramowa­nia iOS 4.3 bądź wyższej.

O samej usłudze Nokia HERE rozpisy­wal­iśmy się nieco wcześniej. Powtórzę jeszcze raz — naw­igacja od Nokii ma naprawdę spory potenc­jał. W Polsce sprawuje się bardzo fajnie i na pewno okaże się lep­szym wyborem od stan­dar­d­owych map Apple. Dodatkowo HERE pozwala na przeglą­danie map offline.

Wszys­t­kich chęt­nych do pobra­nia Nokia HERE zapraszam do iTunes. Oczy­wiś­cie pro­gram jest darmowy.

Via

Ciekawe? Podziel się!