Apollo to ofic­jalny odt­warzacz dla urządzeń korzys­ta­ją­cych z Androida opar­tych na Cyanogen­modzie. Powszech­nie otrzy­muje on pozy­ty­wne recen­zje od użytkown­ików. Teraz czas na to, by poz­nała się z nim szer­sza grupa osób, gdyż trafił do wirtu­al­nego sklepu Androida.

Apollo według mitologii greck­iej jest bogiem muzyki. To od niego pochodzi nazwa odt­warza­cza muzy­cznego, który włas­nie zaw­itał do sklepu Play.

Zaw­iera on sporo ciekawych funkcji, których nie ofer­ują nawet niek­tóre płatne play­ery — są to np. skórki, tryb table­towy, infor­ma­cje o zbliża­ją­cych się kon­cer­tach, czy mody­fikowalne widżety. Jest tego naprawdę sporo, a co najlep­sze, aplikację można pobrać za darmo.

Bardzo dobre opinie zbiera design aplikacji, który prezen­tuje się wzorowo — został wyko­nany w stylu Holo, dzięki czemu pasuje do wyglądu nowszych wer­sji Androida. Apollo łączy w sobie wygodę użytkowa­nia, funkcjon­al­ność i mno­gość opcji.

Na wer­sję dar­mową zostały nałożone jed­nak ograniczenia. Te na szczęś­cie sprowadzają się tylko do późniejszych aktu­al­iza­cji i wyświ­et­la­nia reklam.

Płatna odmi­ana Apollo nie jest wielkim wydatkiem — zwana jako Apollo+ apka kosz­tuje 3,23 zł, co jest na prawdę korzystną ceną i zachę­cam do jej kupna.

Apollo Down­load

Apollo + Download

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!