Według doniesień Sam­sung ma zamiar przed­stawić na tar­gach CES swój nowy ekran, który zostanie zas­tosowany w następcy Sam­sunga Galaxy S III. Podąża­jąc za najnowszym tren­dem, otrzyma on pię­ciocalową przekątną i gigan­ty­czną rozdzielczość.

Kore­ański pro­du­cent na sty­czniowej kon­fer­encji CES ma zaprezen­tować nowy ekran Super AMOLED o przekąt­nej 4,99″ i rozdziel­czości 1920 x 1080 pik­seli. Mówi się, że zna­jdzie zas­tosowanie w nad­chodzą­cym Sam­sungu Galaxy S IV, który powinien mieć pre­mierę w drugim kwartale przyszłego roku.

Ostat­nie pre­miery i zapowiedzi konkurencji spraw­iły, że w kwestii ekranów Sam­sung pozostał w tyle. Ogromne 4,8″ nagle stało się mało imponu­jące, gdy HTC pokazało mod­ele Droid DNA i J But­ter­fly z pię­ciocalowymi wyświ­et­laczami. Wieść gminna głosi, że również Sony pracuje nad takim tableto­fonem. Nic dzi­wnego — w końcu nawet Sharp ma już pię­ciocalowca z Full HD. Tym samym Sam­sung Galaxy S III nie ma już się czym chwalić — konkurencja ma pan­ele zarówno więk­sze, jak i charak­teryzu­jące się więk­szym zagęszcze­niem pikseli.

Przy­pom­ni­jmy — Sam­sung Galaxy S III posi­ada ekran Super AMOLED HD 4,8″ o rozdziel­czości 720 x 1280 pik­seli. Warto wspom­nieć także o matrycy typu pen-tile, co nie zostało pozy­ty­wnie ode­brane przez odbior­ców — w bardzo dużych pow­ięk­szeni­ach widać przewagę np. takiego HTC One X.

Mówiąc jed­nak szcz­erze, to nie ekran w SGS-ie III jest niedoskon­ały, a… ludzkie oko. Żaden człowiek nie potrafi gołym okiem wych­wycić poje­dynczych pik­seli w ekranach 720p, a tym bardziej odczuwać dyskom­fort spowodowany matrycami pen-tile. Walka na wyświ­et­lacze przes­tała mieć już sens, gdyż rozdziel­czość i PPI są już wystar­cza­jąco duże, by przes­tać rozwi­jać smart­fony w tym kierunku. To jak, może teraz kolej na wojnę o dłuższe czasy na baterii?

Via

Ciekawe? Podziel się!