Rusza kole­jna edy­cja lubianego konkursu od pomarańc­zowego oper­a­tora — dzięki niemu grupa wylosowanych szczęśli­w­ców będzie mogła pobawić się topowym mod­elem Nokii, a część z nich otrzyma go na zawsze.

Tes­tuj z Orange to zabawa, której uczest­nicy otrzy­mują na okres testowy nowoczesne i ciekawe smart­fony. Właśnie rozpoczęły się zapisy na jej kole­jną część. Tym razem urządze­niem, które obrano na tapetę jest Nokia Lumia 920.

Lumii 920 chyba już nie muszę przed­staw­iać — chodzi oczy­wiś­cie o najnowszy, najwięk­szy i najszyb­szy smart­fon Nokii. Pracuje on pod kon­trolą jeszcze gorącego Win­dowsa Phone 8 i z pewnoś­cią usatys­fakcjonuje każdego ama­tora fotografii — jej aparat należy do ścisłej czołówki, a chyba jedynym lep­szym mod­elem jest… inna Nokia — 808 Pure­View, która, swoją drogą, też już raz była do zdoby­cia w tym konkursie.

Co trzeba zro­bić aby zgar­nąć Nokię Lumia 920? Wystar­czy wypełnić ten for­mu­larz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na pyta­nia. Następ­nie wystar­czy czekać do 14 grud­nia, kiedy to zostaną wylosowani uczest­nicy zabawy. Wtedy mają oni wykony­wać różne zada­nia od Orange, które będą pub­likować na swoich blo­gach. Gdy testy dobiegną końca, grupka 70 spośród wszys­t­kich 150 wybrańców będzie mogła zachować smart­fony na zawsze.

Oprócz Lumii uczest­nicy zabawy otrzy­mają też bezprze­wodowe głośniki Nokia Play 360°, dzięki którym będą mieć okazję zapoz­nać się z tech­nologią NFC.

Nie musi­cie się spieszyć z rejes­tracją — zgłaszać się można do 3 grudnia.

Via

Ciekawe? Podziel się!