Nokia postanawia odświeżyć swoją usługę naw­iga­cyjną. Od teraz nazywa się Nokia HERE i dostępna będzie w wer­sji desk­topowej, oraz na sys­temy Win­dows Phone, Android, iOS, a nawet Fire­fox OS.

Nokia twierdzi, że jej nowa usługa zapew­nia niez­nane dotąd doświad­czenia doty­czące naw­igacji. Ten cytat rodem z Apple’a każe nam pokładać nadzieje, że Finowie i tym razem zaprezen­towali nam coś świetnego.

Na mapy od Nokii do tej pory nikt nie narzekał — są one w ścisłej czołówce i już w poprzed­niej wer­sji ich Jabłkowy odpowied­nik nie mógł się nawet rów­nać z nimi. Niestety, ich najwięk­szym minusem było ogranicze­nie grona użytkown­ików — do tej pory mogli z nich korzys­tać wyłącznie posi­adacze fińs­kich smart­fonów. W końcu czas na zmi­any i otwar­cie się przed szer­szą publicznością!

Po pobieżnym rzu­cie oka na desk­topową wer­sję map Nokii stwierdzam, że ta usługa ma potenc­jał. Godny pochwały jest świetny inter­fejs oraz same mapy — nie zaw­ier­ają co prawda tyle infor­ma­cji, co odpowied­nik Google’a, choć zauważyłem, że w ter­e­nach wiejs­kich radzi sobie zde­cy­dowanie sprawniej od Google Maps. Z tech­nicznego punktu widzenia warto przy­toczyć, że strona oparta jest na HTML5, co powinno korzyst­nie odbi­jać się na jej szy­bkości dzi­ała­nia. Niestety - na moim kom­put­erze strona wczy­tuje się niesamowicie powoli i obciąża pro­ce­sor po przełącze­niu na widok 3D. W przeglą­da­niu świata w kon­wencjon­al­nym widoku niestety jest tylko trochę lepiej.

Na razie brakuje widoku w stylu Street View dostęp­nego na sze­roką skalę, lecz kupno firmy Earth­mine spec­jal­izu­jącej się w rejes­tracji trójwymi­arowych obrazów terenu wskazuje na to, że Nokia również zamierza w przyszłości wprowadzić takie udo­god­nie­nie. Obec­nie możemy przyglą­dać się niek­tórym miejs­com w widoku 3D i w panora­mach ulicznych, lecz póki co nie warto sobie tym zawracać uwagi — obie funkcje nie są jeszcze dopra­cow­ane i do ideału dużo im brakuje — choćby ze względu na małą liczbę lokacji.

Czy Nokia HERE ma szanse pod­bić serca obieżyświatów? Oczy­wiś­cie! Jej mapy prezen­tują bardzo wysoki poziom i będzie dostępna na prak­ty­cznie każdej mobil­nej plat­formie. Choć nowej usłudze doskwier­ają prob­lemy wieku dziecięcego  to potrafię dostrzec potenc­jał. Mimo wszys­tko Google Maps nie powinno czuć się zagrożone — to właśnie one wciąż jest numerem jeden i nic się nie zapowiada, by było inaczej.

Z Nokia HERE może­cie sko­rzys­tać za pomocą tego linka: here.net

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!