Nokia-NFC

Ciężko nazwać to miłoś­cią, ciężko o uczu­cie a jed­nak Nokia wraz z Mul­ti­kinem postanow­iła zor­ga­ni­zować bardzo ciekawą pro­mocję na której można było ode­brać za free bilet do kina. Z mar­ketingowego punktu widzenia była to oferta Win-Win dla obu firm a dodatkowo a może nawet przede wszys­tkim sko­rzys­tali na tym klienci mul­ti­plek­sów i Nokii.

Nokia postanow­iła wyko­rzys­tać swoje mod­ele smart­fonów by roz­dać za darmo wejś­ciówki  do kina. Wystar­czyło mieć smart­fon z tech­nologią NFC (Nokia N9, Nokia Lumia 610 NFC, Nokia 808 Pure­View). Następ­nie trzeba było pode­jść do stoiska Nokii zaraz przy wejś­ciu do Mul­ti­k­ina i jak mówi reklama: “wystar­czy pode­jść, dotknąć i ode­brać bilet do kina” — proste i skuteczne by wypro­mować dodatkowo markę, zad­owolić i zaskoczyć pozy­ty­wnie klien­tów, którzy wybrali markę Nokia.

Dodatkowo warto zwró­cić uwagę na funkcję eduka­cyjną kam­panii — przez takie rozwiąza­nia, klient dowiaduje się o nowych tech­nolo­giach, o sile swo­jego smart­fona. Pewnie nie jedna osoba przeczy­tała coś więcej na temat NFC w internecie po takim dar­mowym sean­sie. Brawo Nokia Pol­ska — plus dla Was!

Ciekawe? Podziel się!