Komórkowi Fani emu­lacji do tej pory mogli co najwyżej zagry­wać się w pro­dukcje z Game Boy Advance, pier­wszego PlaySta­tion bądź Nin­tendo 64. Wszys­tko wskazuje jed­nak na to, że wkrótce może spotkać nas niemały przełom w tej kwestii - PPSSPP to pier­wszy na świecie mobilny emu­la­tor PlaySta­tion Portable, który — choć zna­j­duje się w bardzo wczes­nej fazie roz­woju — rzeczy­wiś­cie działa!

PlaySta­tion Portable to przenośna kon­sola do gier stwor­zona przez japońskie Sony. Ma ona już na karku 8 lat i w kwestii sprzętu porówny­wana jest często do kul­towego PlaySta­tion 2.W trak­cie swo­jego żywota zdobyła naprawdę liczne grono zwolen­ników, również w Polsce. Na sukces przy­czyniło się oczy­wiś­cie mnóstwo rewela­cyjnych gier wydanych na tę plat­formę, jak np. Lit­tleBig­Planet, Grand Theft Auto: Vice City Sto­ries, Gran Tur­ismo czy God of War: Chains of Olym­pus.

Kto by nie chciał zagrać w powyższe pro­dukcje na swoim smart­fonie? Wydawać by się mogło, że to wyłącznie utopi­jna wizja, lecz wkrótce może to się zmienić! Parę dni temu światło dzi­enne ujrzał pro­jekt PPSSPP — emu­la­tor PSP na smart­fony z Androi­dem! Zwró­ci­wszy uwagę na to, że do tej pory mogliśmy co najwyżej emu­lować gry z PlaySta­tion One, mamy do czynienia z początkiem trzęsienia ziemi emu­la­cyjnego światka.

Jak PPSSPP sprawuje się na leci­wym Nexusie S, może­cie zobaczyć tutaj:
 


 
Co prawda zaprezen­towana została zaled­wie niezwykle prosta gra Puz­zle Bob­ble Deluxe, lecz należy wziąć pod uwagę to, że mamy do czynienia z bardzo wczesną wer­sją pro­gramu (pier­wszą pub­liczną) i to dopiero początek prac. Mimo wszys­tko, godne podziwu jest to, z jaką łat­woś­cią Nexus S radzi sobie z samym emu­lowaniem, więc można wywnioskować, że współczesne smart­fony nie powinny mieć prob­lemów z brakiem mocy nawet w przy­padku trójwymi­arowych gier z zaawan­sowaną grafiką.

Obec­nie twórca PPSSPP pracuje nad przepor­towaniem kom­pi­la­tora JIT tak, by współdzi­ałał z architek­turą pro­ce­sorów ARM. Gdy tego dokona, prace powinny przyspieszyć w znacznym stopniu.

Wszys­tkim zain­tere­sowanym pole­cam zajrzeć na stronę pro­jektu, gdzie autor umieś­cił sporo infor­ma­cji takich, jak lista kom­paty­bil­ności gier (choć póki co żadna nie dzi­ała ide­al­nie), a wkrótce udostęp­ni­ane będą kole­jne wer­sje emulatora.

PPSSPP — Link do pobrania

 

Ciekawe? Podziel się!