Zaled­wie wczo­raj pisal­iśmy o trzech mil­ionach sprzedanych Sam­sun­gach Galaxy Note II, a teraz Sam­sung infor­muje o kole­jnym, bardziej spek­taku­larnym wyniku: Galaxy S III znalazł aż 30 mil­ionów nabywców!

30 mil­ionów SGS-ów III — to tak, jakby każdemu mieszkań­cowi Aus­tralii i Por­tu­galii roz­dać po jed­nym z tych tele­fonów. Sam­sung ma naprawdę spore powody do zad­owole­nia, jeśli chodzi o wyniki finan­sowe. Co najlep­sze, wcale się nie zapowiada, by to sza­leństwo miało się skończyć!

Jak na smart­fon kosz­tu­jący obec­nie niemal 2 000 zł możemy mówić o świet­nym wyniku. Spowodowany jest przede wszys­tkim świetną opinią na temat poprzed­ników, kam­panią reklam­ową i… licznymi kon­trow­er­s­jami odnośnie iPhone’ów, których zmęczeni użytkown­icy postanow­ili opuścić.

Sam­sung Galaxy S III w sprzedaży jest już nie od dziś, lecz wcale nie zanosi się na to, by zain­tere­sowanie nim malało. W lipcu napisal­iśmy o 10 mil­ionach sprzedanych SGS-ów III, a dwa miesiące później — we wrześniu — naby­w­ców znalazło drugie tyle tych słuchawek. Wniosek jest taki, że sprzedaż trze­ciej galak­tyki jest cią­gle taka sama, a każdego miesiąca roz­chodzi się ich aż 5 mil­ionów. Rezul­tat iście godny podziwu!

Via

 

Ciekawe? Podziel się!