Sposób wyświ­et­la­nia infor­ma­cji w postaci kafelek stał się znakiem rozpoz­naw­czym Win­dows Phone 7. Teraz, gdy nad­szedł czas na nowe sys­temy Microsoftu, okazuje się, że odnowione, ruchome kafelki mogą czuć się zagrożone.

Wojny paten­towe w ostat­nim cza­sie jakby uci­chły. Zdaje się, że Sam­sung i Apple złożyli broń, lecz tym razem oskarże­nie spada nie na jedną z przy­toc­zonych firm, a na Microsoft.

Prob­lematy­cznym ele­mentem okazały się kafelki Live Tiles. Niez­nana nikomu firma Sur­f­Cast uważa, że Microsoft tym rozwiązaniem naruszył jej patent #6,724,403. Sur­f­Cast opaten­towała wcześniej “zespół ikon automaty­cznie odświeża­ją­cych się”. Firma doszukała się kradzieży jej pomysłu w nowych okienkach.

Sur­f­Cast grozi sądem gigan­towi z Red­mond i uważa, że pro­duk­tami narusza­ją­cymi jego patent są zarówno Win­dows 8, Win­dows 8 RT, jak i mobilny Win­dows Phone 8.

Microsoft do całej sytu­acji pod­chodzi ze sto­ickim spoko­jem — twierdzi, że wygra pozew bezprob­le­mowo, a oba rozwiąza­nia — choć podobne — nie są tym samym, więc patent nie został naruszony.

Gdyby jed­nak Sur­f­Cast zdołał pokonać Małomięk­kich, w świecie smart­fonów mogłoby dojść do niemałego zamiesza­nia — w najczarniejszym sce­nar­iuszu tele­fony komórkowe oparte na Win­dows Phone 8 zostałyby zdjęte ze sklepów, a to mogłoby sprawić, że Nokia znalazłaby się w ogrom­nych tara­p­at­ach. Są to jed­nak tylko gdy­ba­nia, a do czegoś takiego prawie na pewno nie dojdzie. I bardzo dobrze, gdyż m.in. Nokia Lumia 920 to bardzo fajne urządze­nie, które powinno trafić do kieszeni wielu zad­owolonych użytkowników.

Via

Ciekawe? Podziel się!